א"ת א ינוריע - יתנש לויט
לויטה יכיראת
2002 ראוני 27-30
27/1/2002 'א םוי
+ ןוירוג ןב ףירצ - 'א שוג
תדבע ןיע - םיראווח לחנ - 'א שוג
תדבע ןיע - םיראווח לחנ - 'ב שוג
הלפאח + יאודב חוריא - ברע תוליעפ
28/1/2002 - 'ב םוי
טורח תעבג - ןודרא רה - 'א שוג
+ ןוירוג ןב ףירצ - 'ב שוג
טורח תעבג - ןודרא רה - 'ב שוג
רבדמ הוונ תואצחרמ - ברע תוליעפ
29/1/2002 - 'ג םוי
הריתח לחנ ןימי הלעמ - 'ב שוג + 'א שוג
וקסיד - ברע תוליעפ
30/1/2002 'ד םוי
ןטק שתכמ - ילע הלעמ - 'ב שוג + 'א שוג
הדש רפס תיב תוינסכא לע עדימ
לויטל שורד דויצ
םילויטה תלהנמ
לע ינויח עדימ וכותב ללוכ ךוניחה דרשמ לש םילויטה תלהנמ רתא
םינוש לולסמ ירואתו םייטנוולרה ל"כנמה ירזוח תא ,םילויטב ןוחטב

םילויטה תלהנמ
לויטה לע ןויד םורופ
ונילא ובתכ