-םימרכ טרוא-ןוכית-יתנש לויט
לויטה יכיראת
רבוטקואב 20-23
לויטה דעי
בגנה-רה רוזיא
.א"י הבכיש

20/10 לויטל ןושאר םוי-ב םוי- לויט ילולסמ
יקש ךירצ .רבדמה תניפס לש יאודב להואב לויטה לש ןושאר ברע תניל
.הניש
.תיאודבה הווחב ךרעת םיכירדמה םע ברע תוליעפ

.םע רינב םימה ןואזומ
רבדמה תניפסב יאודב חוריאו הלפאח-ברע תוליעפ
21/10 לויטל ינש םוי-ג םוי
םיראווח לחנ
תדבוע ןיע
.ןוירוג ןב רבק
.ןוירוג ןב ףירצ
.םיכירדמה םע ברע תוליעפ
22/10 -לויטל ישילש םוי-ד םוי
ןודרא רה
תורקנ תסרפ םינורהס ןיע
23/10-לויטל יעיבר םוי -ה םוי
םיינועבצ תולוח
לודג שתכמ -םעקרוי ןיע
לודג ריפנס
.הלכלכו הניל
,תיאודב חוריא תווח,רבדמב הניפס תווחב איה הנילה (ינש םוי) ןושארה ברעב
.ןושארה םויה לש ברעה תחוראו ברעה תוליעפ תכרענ םג םש
.ש"סבה לש הינסכאב וכרעי ויתוחוראו לויטה תוליל ראש

ש"סבה לש רעונה תוינסכא לע עדימ
םיטירפת
.םילויט תלהנימ
לויט תאצוהל םינוכנ םילהונו םירושיא תוחיטב לע היצמרופניא לכל
.םילויטה תלהנימ רתאל סנכהל רשפא

םילויט תלהנימ רתא
וא םכלש ל"אודה ךרד ונילא תונפיל ןתינ רוריב וא הלאש לכל
.ונתבוגת תא לבקל ידכב רתאה לש תוחיש םורופב שמתשהל

ונילא ובתיכ
םילויט אשונב ןויד םורופל הסינכ
.םואיתל הסינכ