.הריבצב םיקדסה
:םיקדסה םהמ
תמר תומלעהו תוקרפתה לש ךילהת םה םהל םידע ונאש ולא םיקדס
קצומה עלסה חטשמל תחתמ סיסבה תא טמוש רשא דחוימ ןפואב הריבצ
.הריבצ תמר תא ביכרמש הזה
הלבתמ וניא רשא השק ריג עלס יושע הריבצ תמר לש ןילעה הקלח
תאצמנ רשא הבכשה תאז תמועל ךא ,היזוריאה תוחוכ תעפשה תחת תולקב
.ךר ינוטריק עלס היושע תאז המרל תחתמ
בגנה ירבש לש תוליעפמ האצותכ תוינשמ תודיער) המדאה תועונת בקע
תא הריאשמש הרוצב הכרה לע השקה הבכשה תשלוג (עקבה תוליעפו
הררופתהש הכרה הבכשה .םהיתחת הביצי המדא אלל הבכשה תווצק
ךכמ האצותכו השקה הבכשל תחתמ ללח תרצוי ולא תווצקב המלענו
ולא םירבש .השקה עלסה לש השלוחה תודוקנ ךותב םירבש םירצונ
םירדלובכ םילפונו םיקתנתמ םה רשא דע ןמזה םע םיבחרתמו םיכלוה
םידע תויהל רשפא םייתסמ הז ךילהתש דע ךא ,םתחתמש ידאווה ךותל
תניינעמ עבט תעפות תריצי ידכ ךות םיבחרתמו םיכלוהה םיקדסל
.המדאה ןטבב לויט לש תדחוימו

לוכי היהי םכותב לויטו רטמ 15 לש קמועל םיעיגמ הלא םיקדסמ קלח
ךותל םינבא תורדרדיהל בל םישל . תנכוסמ םג ךא הפי היוח תויהל
.ללכב םא םיקדסל תדרל םיצור םתא הבש ךרדלו םיקדסה

.המרה ידיצ ינשמ הריבצה לש םיקדסה תא םיאור הז ףדב תונומתב
םיקדסה ךותב רוקיב:לאמשמ הנומתב