.תוכוסה גחב תוחפשמ שפונ
.רבדמב ח"עב שגדב םישפונ
. םיכיראת ינשב ומייקתי תוחפשמה ישפונ
.1 10-12/10/03 רוזחמ
2 .13-15/10/03 רוזחמ

.ןושארה םויה תינכות
הדש ץוביק די לע קלדה תנחתב םיכירדמה םע השיגפ 13:00 –
תדבע ןיע .תדבע ןיע ימואל ןגב לויט .תדבוע ןיעל העיסנו רקוב
םייח ילעב לש הלודג היסולכואל היתש ימ קפסמה בושח ןיעמ וניה
.םינוש
.םירדחב תונגראתהו ,ש"סיבל העגה 16:00 –
העיקשל ןיצ הדש קוצמ ךרואל רויס 16:45 –
.המח תירשב ,ברע תחורא 19:00 –
לחנב חרי רואל הליל לויטל האיצי ברעה תחורא רחאל 20:00 –
.םיראווח

.ינשה םויה תינכות
.רקוב תחורא 08:00 –
םינורהס ןיע לולסמב לייטנ .ןומר שתכמ רבעל העיסנ 09:00 –
.תורקנ תסרפו
בלב) תוראב ןוינחב תיאודב "םיבוגינ" תחורא 13:00 –
.(שתכמה
די לע תאצמנה תוקפלאה תווחב רוקיב ,הרזח ךרדב 14:30 –
ןומר הפצמ
החונמ +השרדמל הרזח15:30 –
,רקוב הדש ש"סיב לש ירבדמ םילחוז זכרמב רוקיב18:00 –
םיידוחיי םייח ילעבו םיירבדמ םילחוז לש םישרמ ףסוא
.תירשב ברע תחורא 19:30 –
.הרודמל ביבסמ רבדמ ירופיס ברע - 20:30

.ישילשה םויה תינכות
.רקוב תחורא 07:00 –
.תדבע ריעב םירשנל הלכאה תנחת לע תיפצתל העיסנ 08:00 –
.תדבע תיטבנה ריעב רויסב ךישמנ הלכאה תנחתב תיפצתה רחאל
.םירדח יוניפו ש"סיבל הרזח 10:30 –
רוקיבו םיביבר ץוביקב בגנ – יחל רויס 11:30 –
םיביבר הפצמב
םירהצ תחורא 13:30 –
.רוזיפו םוכיס תחיש 15:30 –

.תללוכ שפונב תופתתשה
.םירתאל הסינכו הכרדה ,הלכלכ ,הינסכאב הניל ללוכ ריחמה
.םייטרפ םיבכר םע תועיסנה
479 ₪ :(3-13) דליל ,689 ₪ :רגובמל תופתתשה ימד

.הרומש םייונישל תוכזה .שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ*

.המשרהו םיפסונ םירוריבל
.רקוב הדש ש"סיב ידרשמל רשקתהל שי המשרה וא םירוריבל
.08-6532016 - ל'ט
.08-6532721 -סקפ