.2003 תוכוסה גחב רקוב הדש ש"סיבב תוימוי תויוליעפ
.יללכ עדימ
.םיטרפ םיבכרב םיעצבתמ םילויטה לכ -
.08:30 העשב הדש רפס תיב ידרשממ האיצי -
אלל ברע תויוליעפ רוזאב הניל ירתאו רקוב הדש ש"סיב יחרואל -
.החפשמל 50 ₪ - םיראווח לחנב הליל ירויס טעמל םולשת
.החפשמל 85 ₪ םוי ילויט -
.החפשמל 140 ₪ םידדוב תווחל לויטה -
.שארמ המשרה -
.ריוא גזממ האצותכ םייוניש ונכתיי -

10/10 ישיש םוי
.םיראוח לחנב הליל לויט 20:00 –
.11/10 תבש םוי
ןטק שתכמו לודג שתכמ - בגנה ישתכמ ירתסמ לא- 08:30
.םיראווח לחנב הליל לויט 20:00 –

. 12/10 ןושאר םוי
תדבע ימרכ תווחב רוקיב . בגנב םידדוב תויובשייתה תובקעב- 8:30
.תומודק תויאלקח תווחבו תדבע תורומז תווחבו
.עבטב ןימ ברע 20:00 –

. 13/10 ינש םוי
רבעמ ץול תורוב תולא שאר :הובגה בגנה רה תוגספ לא לויט- 8:30
. ןומר רה - דורע
ירבדמ רולקלופו םיאודב ברע-20:00

. 14/10 ישילש םוי
-. .ןרק רה ,זוזע ,הרעמ ,הנצנ לת -הנצנ תחתפל לויט - 8:30
החפשמה לכל טרס 20:00 –

. 15/10 יעיבר םוי
.תורקנ תסרפו םינורהס רה – ןומר שתכמל לויט- 8:30
. םיברקעו םיפלטע ברע 20:00 –

16/10 ישימח םוי
. םיראווח לחנב םייח ילעב תובקעב- 8:30
.הימונרטסא ברע 20:00 –

17/10. ישיש םוי
.תולא לחנלו ץול תורובל לויט- 8:30
. םילחוז שגדב ברע 20:00 –

18/10 תבש םוי
.רורצ לחנו רורצ רהב לויט- 8:30
.המשרהל
.רקוב הדש ש"סיב ידרשמל רשקתהל שי המשרה וא םיפסונ םירוריבל
.08-6532016 - ל'ט
.08-6532721 -סקפ