לויטל שורד דויצ
הצחר ילכ
הפלחהל םידגב
הלילל םימח םידגב
וקסידל תולמעתה ילענ + תוחונ הכילה ילענ
עבוכ
(כ"הס רטיל השולש) םימ יקובקב ינש
חונ בג קית
ןושארה םויל לכוא
שמש יפקשמ + שמש ינפמ הנגה רישכת