ןויס הנחל תיפרגואיגה הדוגאה סרפ
היפרגואיגל םירומה תשר לוהינה לע


המקהה לע ,ןויס הנחל הלש יתנשה סרפה תא הנשה קינעהל ןוכנל האצמ תיפרגואיגה הדוגאה
דחאל הדוגאה תצעומ ידי לע הנש ידימ קנעומ הז סרפ .היפרגואיגל םירומה תשר לש לוהינה לעו
.עוצקמה םודיקל תיתועמשמ המורת לע הימדקאה ישנא לע הנמנ וניאש הדוגאה ירבחמ
רתא החתפו המזי..."ש ךכ לע ןויס הנחל סרפה תא קינעהל הדוגאה תצעומ הטילחה הנשה
םורופ תאו רווידה תמישר תא להנל המצע לע הלטנו היפרגואיגל םירומל דעוימה טנרטניא
לע הלבקתה סרפה תא הנחל קינעהל הטלחהה ..... .היפרגואיגה ירומ לש יטנרטניאה ןויגה
םיכרדב דומלל םידימלת דודיעב תודקמתמה תומדקתמ הארוה יכרד חותיפל התמורת עקר
.םיחמומ םעו םירחא םידימלת םע טנרטניאה ךרד רשק תועצמאב הליגרה הדימלל ץוחמ תונוש
םירקוח םינעדמ םע הדובעו טנרטניאה ךרד רקח תודובע לש היחנה תוללוכ הלא תויוליעפ
.(הדוגאה תצעומ תטלחהמ טוטיצ) "הדש ירקחמב

היפרגואיגל םירומ תשר
קוחרמ הדימלב םייכוניח םיטקיורפ חותיפב קסוע רקוב הדש תשרדמב בושקתה זכרמ
תידומיל הביבס םירצוי ונא הלא םיטקיורפב .תימואלניב הדימלבו (טנרטניאה תועצמאב)
תווצ קסוע ןכ ומכ .םלועב םינוש תומוקמב םירומו םידימלת דחי םידמול הבש תידוחייו תינשדח
תיב תורגסמב טנרטניאה בולישב רושקש המ לכב םירומ לש היחנהבו הכרדהב בושקתה זכרמ
חותיפ ,תעד ימוחת לש הארוהב טנרטניא בוליש ,טנרטניא תויונמוימ לש תיסיסב הכרדה :תוירפס
יתש תולעפומ בושקתה זכרמ תרגסמב .רקח תועצמאב הארוה ןכו תוימוחתניב םידומיל תוינכת
:םינש המכ הזמ זכרמה תווצ ידי לע תולעפומ ןהו םירומ לש תרושקת תותשר
http://www.etni.org.il תבותכב ,תילגנאל םירומה תשר
.http://geography.boker.org.il תבותכב ,היפרגואיגל םירומה תשרו
,רקוב הדש תשרדמב בושקתה זכרממ ןויס הנח ידי לע תלהונמו המקוה היפרגואיגל םירומה תשר
.בושקתה זכרמ תווצ לש עויסב תלעפומו

הכרבבו הכימתב ,תיחכונה תנוכתמב םינש 3 הזמ ,םינש 5-כ תלעופ היפרגואיגל םירומה תשר
לש הלדגו תכלוה הליהקל יזכרמ שגפמ םוקמ איה תשרה . היפרגואיגה תארוה לע חקפמה לש
,םינוכדיעלו תועדוהל תועדומ חול ,רתאב עדימ העיצמ תשרה .ץראה יבחר לכב היפרגואיגל םירומ
.ינורטקלא ראודב תועדוה תרבעהל תינורטקלא הצופת תמישרו ןוידל םימורופ

היפרגואיגל םירומ תשר
http://geography.boker.org.il
ןויס הנח
84990,ןוירוג ןב תשרדמ ,בושקתה זכרמ
hannah@boker.org.il
08-6532897 ןופלט