ןושארה ףלאה םוכיסל

TIME ןיזגמה לש תדחוימ הרודהמ - ןורחאה ףלאב רתויב םיבושחה םישנאה 100

תילגנאל הרומ ןיכהש ףלאה םוכיסל ידומיל טקיורפל אמגוד

:ב ואצמת אמגודל תוחנמ תולאשו טקיורפה לע רבסה ףד
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/7726/ourcentury.html

(תורבוח שש ךותמ תחא) New York Times -ה לש תרבוח לש תדחוימ האצוה
.ןושארה ףלאה יעוריא תא תמכסמה
המשרה בייחמ אוה ךא םולשתב ךורכ וניא הז רתאב םיפדב ןויעהףועמ תכרעמל הרזח