היפרגואיגב תורגבה תוניחב תנוכתמב םייוניש


:ןלהלדכ היפרגואיגב ןחביהל היהי ןתינ השדחה תנוכתמה יפ-לע
.הכ דע הגהנש תינכתה יפ-לע (210631 רפסמ ןולאש) תודיחי 3 .א
ללוכ - הכ דע הגהנש תינכתה יפ-לעו לוציפ אלל ,תודיחי 5 .ב
.(unseen) תינכתב ללכנ אלש לבח
:ןלהלדכ תודיחי -5ב הניחבה תא לצפל היהי ןתינ .ג
וא/ו םיאשונ 4) ןולאשב - תודיחי 3 :ב"י התיכב וא א"י התיכב
,(םילבח
.תודיחי -5ל המלשה בייחמו תינכתב ללכנ אלש לבח לולכיש
(210061 רפסמ) ןולאשב - תודיחי 2 :א"י התיכב וא ב"י התיכב
תודיחי -5ל םילשמה ,(ןוכיתה חרזמהו לארשי-ץרא)
.(ומצע ינפב דמוע וניא ןולאשה)
הדובע בותכל (לוציפ אלל) תודיחי -5ב םינחבנה ולכוי דיתעב םג .ד
ללוכ - (היפרגואיגל ר"מפמה רושיאב - אשונה) היפרגואיגב
םידימלת .תחא הדיחי לש ףקיהב ,(57101 ןולאש רפסמ) - פוטואיג
(210631 רפסמ) תודיחי 3 ןולאשב בתכב ונחביי ,וז ךרדב ורחבש
לולכיש ,תחא הדיחי ףקיהב ,(57102 ןולאש 'סמ) ףסונ ןולאשבו
- הדובעה םע דחי כ"הסבו ,תינכתב ללכנ אלש לבח
.תודיחי 5ףועמ תכרעמל הרזח