תילכלכ היפרגואיגב םירחבנ םיקרפ .5.142

?יהמ - תילכלכ היפרגואיג :אובמ .א
.תילכלכ היפרגואיגב דוסי יגשומ .ב
;ונימיבו רבעב תואלקחה ;תואלקחה לש תילכלכה היפרגואיגה .ג
היחמ תואלקח ;יאלקחה קשמה יסופיט ;יאלקחה קשמה תלכלכ
ןמ ןוזמ ,היישעת ילודיג ,ןוזמ ילודיג ;קּווישל תואלקחו
.יחה
.םהינימל םלגה ירמוח .ד
.םהיגוסל היגרנאה תורוקמ .ה
;תשורח תמקהל םיאנת ;תשורחה יגוס :תשורחה לש היפרגואיג .ו
.תוישעת םוקימ
,תיריווא ,תיתשבי הרובחת - םינושה הרובחתה יעצמא :הרובחתה .ז
ןיב תורחת ;הרובחתה יעצמא לש םתוחתפתהל םיאנתה ;םילמנ ,תימי
.הרובחת יעצמאףועמ תכרעמל הרזח