היגולואיגב םיכילהתו תודוסי .5.143

רודכ םורק :ץראה רודכ הנבמ ;ותוחתפתהו יגולואיגה רקחמה ימוחת
תירואית ,ותּווהתהו ץראה רודכ ליגב םירקחמ ,הפטעמה ,ץראה
םיעלסה יגוס ,ץראה רודכ תא םינובה םירמוחה ,תושביה תדידנ
.ץראה רודכ ינפ-לע םיעלסה תצופת ,םיוהיז יעצמאו םיישארה
היגולואיגה ,תובכשה ,םינבואמה ,יגולואיגה ןמזה תדידמל תוטיש
יעלס ,םייגולואיג םינבמו ףונ תורוצ ,םירבש ,םיטמק ,תינבמה
םייפרומטמה םיעלסה ,םתעפוה תורוצו דוסיה יעלס ,עקשמה
.םתורצוויהו
םייתכתמ םיצברמ .טפנהו היגולואיגה ,םימהו היגולואיגה
.םייתכתמ-לאוףועמ תכרעמל הרזח