היגולופרומואיגב םירחבנ םיקרפ .5.144

.היגולופרומואיגה תוהמ .א
.תיגולופרומה םתועמשמו םיעלסה יגוס .ב
.תילבה תועונתו הילבה .ג
.תנועטה ,הריבצו הפיחס ,קיפאה בוציע ,יליעה רגנה .ד
.תורהנ ישוביכ ,תואתלדו תופינמ ,ובוציעו רהנה קמע .ה
.תויטסראקה תועפותה .ו
ףונה תורוצ לש םתורצוויה יכילהת ,ףונה בוציעב םרוגכ חורה .ז
.חורה ידי-לע תורצונה
.םיה יפוחב ףונה בוציע .ח
.ינוחרקה בוציעה ;תוירבדמב ,יפורטה רוזאב ףונה בוציע .טףועמ תכרעמל הרזח