םילקאה תרותב םירחבנ םיקרפ .5.145

תוחל ,תוחורהו ריוואה ץחל ,ריוואה תורוטרפמט :םילקאה תודוס
ןוימ ;תוירֶפסומטא תוערפה ,תותיזחו ריווא ישוג ,םיעקשמו
שביה םילקאה ,(A) יפורטה םילקאה :ץראה רודכ ינפ-לע םילקאה
םושגה ימרתורקימה םילקאה ,(C) םושגה ימרתוזמה םילקאה ,(B)
.םירה ימילקאו םייבטוק םימילקא ,(D)

.תויטפוניס תופמ חותינ לולכי דומילהףועמ תכרעמל הרזח