(21ה האמה ףס לע) ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב לארשי
יוניש יכילהתב רוזא

י התיכל הבוח אשונ

תונורקע
תא ,חרזמב ןריא תא לולכת ןוכיתה חרזמה לש תיפרגואיגה תרגסמה (א
.םורדב םירצמ תאו ברעמב ןיסירפק תא ,ןופצב היכרות
םוחתו אשונ לכב ,ת"הזמה תונידממ תחאכ תינכתב ללכית לארשי (ב
.ולוכ אשונל תיטנבלר איהש
דומילל יטנבלר יסיסב עדיו ת"הזמה תפמ תרכה - דוסיה תחנה (ג
.אשונה
תומגמבו (-90ה תונשמ) הווהב ןוכיתה-חרזמב קוסעת תינכתה (ד
ושרדייש לככ ובלושי רבעה ןמ תועפותו םיכילהת .דיתעל תונמתסמה
.הווהה רבסהל
םיכילהתה תנבהל שרדייש לככ בלושי רוזאה לש יזיפה עקרה (ה
.םינושה םיאשונב תועפותהו
.תוילבח תומגדה םע תיאשונ היהת השיגה (ו
ידי-לע דימתמ ןוכדיע ךות םיכילהתה לש תוימניד לע שגד םשוי (ז
.םינותנ ירגאמו עדימ ירגאמב שומיש
ךרוצל תוינידמ תודיחי לש דומילל ןמז הצקוי תינכתה תרגסמב (ח
ןמזי דומילה .םייללכה םיאשונב ודמלנש תועפותהו םיכילהתה םושיי
ןיב תאוושה ךות וא תוינידמ תודיחיב ל"נה םיאשונה לש היצרגטניא
.תונידמ

לנויצר
.תיסחי רצק ןמז קרפב םילודג םייוניש לש ןדיעב םויה םייח ונא
םיילכלכ םייוניש לש תבלושמ האצות םהש ,היצזילבולגה יכילהת
תויועמשמה תמצוע לעו םיינידמ םינבמ לע םג ועיפשה ,םייגולונכטו
תובוגת םג וחתפתה ןמזה םע .תינידמה תונובירה לש תויביטקפאה
איה םזילטנמדנופה תיילעש םינעוטה שי .וללה םיכילהתל דגנכש
ןיעמ תבוטל תוידוחיי תויוהז ןדבוא לש ששחה ינפמ תוננוגתה תבוגת
.תילסרבינוא תוברת
רצונ ,םויה אוהש יפכ ,ןוכיתה חרזמה לש יסיסבה ינידמה הנבמה
הקולחה .-20ה האמה לש ןושארה עברב תוילאינולוק תומצעמ ידי-לע
ינתאה ספיספה תא חרכהב תמאות הניא תילאינולוקה תינידמה
םינוש םירוזא ןיב םייטילופו םייתרבח ,םיילכלכ םירעפ .ימואלהו
תויתדו תויתוברת (תויצטניירוא) תויונווכמ םג ומכ ,ןוכיתה חרזמב
םירדסהו ימואל חתמ ,היצזילבולג יכילהת לש עקר לע ,תונוש
תואדו רסוחבו ימניד בצמב רוזאה תא םידימעמ - םיירשפא םיינידמ
(יתוכאלמה) ימנידה ןוזיאה וב רפוהש בחרמל המוד רוזאה .ףירח
,הזה שדחה ויפוא המ .שדח ןוזיא התע שפחמ אוהו ,המ ןמז וב ררשש
.םיעדוי ונניא ןיידע
דמעמו הנוש ןוכית חרזמ ןמצעל תוניימדמ לארשיב תונוש תוצובק
הרבחב רפסה-תיבב הזה אשונה תארוה .וכותב לארשי לש הנוש
היינב תבייחמ ,םויה לש תילארשיה הרבחה ומכ תבטוקמו תינגורטה
.םישיגרהו םינידעה םוחתה יביכרמ לש הריהזו תינדפק
םידבר העברא שי ,הפוסל םירשעה האמה תליחת ןיב
רשקהב םידמלנה םיכילהתל תיתשתה םהש ,םייטילופ-םייפרגואיג
:הרומאה תינכתל
.ןוכיתה חרזמה בצעמכ םזילאינולוקה .1
.תימואלה הנידמה לומ תיברעה המואה .2
.תישוגניבה תכרעמב ןוכיתה חרזמה .3
.תימואלה הנידמה לומ היצזילבולגה .4
תוימואלה לומ תונויצה :לארשיל דיקפת שי הלאה םידברה ןמ דחא לכב
לומ לארשי תנידמו ,ברע תונידמ לומ קבאמב לארשי תנידמ ;תיברעה
.האמה ףוסב םיירוזאו םיימלוע םיכילהת
םייחכונה םיכילהתה תנבהל תינויחה תיסיסבה תיתשתה םה הלא םידבר
.ןוכיתה חרזמב

:םיאשונה
םיפונ ,עלסמ ,םילקא ,טילבת - ןוכיתה חרזמה לש יזיפה עקרה
.םיינוכית-םי םיפונו םיירבדמ

ןוכיתה חרזמב םייטילופ יוניש יכילהת - 'א קרפ
תימואל-ןיבה הריזב םייוניש עקר לע ת"הזמה לש יטילופה ודמעמ (א
.ב"הרא לש הינומגהל תישוג-ןיב הקולחמ רבעמ :-20ה האמה ףוסב
ףותיש / תותירב - ת"הזמה ךותב םייטילופ יוניש יכילהת (ב
.ןמצע ןיבל ת"הזמה תונידמ ןיב םיקבאמו הלועפ
.לארשי םע םולשה עקר לע תויוחתפתה / תומגמ (ג

ןוכיתה חרזמב הרבחבו הייסולכואב תורומת - 'ב קרפ
.ת"הזמב תינתא תוכייתשה יפלו תותד יפל הייסולכוא תוצובק (א
יוביר ,התומת ,הדולי ירועיש :ת"הזמב םייפרגומד םיכילהת (ב
,םירצמ :המגדהל תונידמ .םיליג הנבמ ,הייסולכוא לדוג ,יעבט
תופוקת ןיבו תונידמ ןיב תואוושה) תופסונ תונידמו ,לארשי ,ןריא
.(הנידמ התואב תונוש
דעי רוזאכו אצומ רוזאכ ת"הזמה - הייסולכוא תועונת (ג
ץרפמה תונידמ ,היכרות :תומגדה .ת"הזמב תוימינפ תוריגה .תוריגהל
.לארשיו ןונבל ,יסרפה
.לארשי ,ןדרי ,הידועס :תומגדה .עבק יבושייל רבעמו תודוונ (ד
תויטסילטנמדנופ תומגמ :תינוכית-חרזמה הרבחב םירתוס םיכילהת (ה
היכרות ,םירצמ ,ןריא :תואמגוד .ת"הזמב היצזינרדומ לש תומגמו
.לארשיו

ןוכיתה חרזמב רויעו םירע - 'ג קרפ
.ריעל רפכהמ הריגה (א
.םינילופורטמ תוחתפתה (ב
.תושדח םירע (ג

ןוכיתה חרזמה תלכלכב תורומת - 'ד קרפ
.תינרדומ תואלקחו תיתרוסמ תואלקח (א
.ת"הזמה תוישעתב היצזינרדומ לש תומגמ (ב
,םירצמ :תואמגוד .ילכלכ חותיפל יעצמאכ תורייתה חותיפ (ג
.לארשיו ןיסירפק ,היכרות
הרובחת (ד
.(תוימואלניב תורבח ,רחס ,תרושקת) תילבולגה הלכלכהו ת"הזמה (ה

:תונוש תומצועב תילבולגה הלכלכל תורושקה תונידמ לש תומגדה
.יסרפה ץרפמה תונידמ ,היכרות ,לארשי

ןוכיתה חרזמה תונידמב חותיפל םרוגכ טפנה - 'ה קרפ
:תואמגוד .ודמעמב םייונישה תואצותו חותיפל םרוגכ טפנה (א
.יסרפה ץרפמה תויוכיסנו תידועסה ברע ,קאריע ,ןריא
םיילבולג םיכילהת עקר לע ת"הזמב טפנה לש ודמעמב םייוניש (ב
.(ינופצה םיב טפנה יוליג ,םייביטנרטלא היגרנא תורוקמ)

ןוכיתה חרזמב תיזכרמ היגוסכ םימה - 'ו קרפ
.םתונימזו םימה תקולח (א
.ת"הזמב תיטילופ היעבכ םימה (ב
,היכרות :המגדהל תונידמ .םימה תורוקמ לוצינל חותיפ תוינכת (ג
.םירצמו לארשי ,ןדרי ,הירוס ,קאריע

ןוכיתה חרזמב הביבסה תוכיא - 'ז קרפ
,םיפוח םוהיז ,םימה תורוקמ םוהיז - הביבסה תויעבל םימרוגה (א
םיה יפוח ,תליא ץרפמ ,יסרפה ץרפמה :תומגדה .ריוואה םוהיז
.ןוכיתה
.הביבסה תויעבב לופיטל תוינכת (ב

21ה האמה תארקל ןוכיתה חרזמב םירגתא - 'ח קרפ
.(תוריית ,הרובחת ,זגו טפנ ,םימ ימוחתב) חותיפל הלועפ ףותיש (א

תונידמ ןיבו ת"הזמה תונידמ ךותב םירעפ תנטקהו םיכוסכס ןורתפ (ב
.ת"הזמבףועמ תכרעמל הרזח