:ןמקלדכ אוה הניחבה תומר בכרה

:דומיל תודיחי 3

לארשי-ץרא לש היפרגואיג 5.11

(הלא ינשמ דחא) ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיג 5.12

:םיאבה םילבחה ןיבמ םיינש לש (תילנויגר) תילבח היפרגואיג 5.13

;ב"הרא .5.131
;תיתיישעת רתבה ב"הרא .5.132
;הפוריא ברעמ .5.133
.ישילשה םלועה תוצרא .5.134

םוקמב םיאבה םיאשונה ןיבמ דחא אשונב רוחבל רשפא .5.14
תילבח היפרגואיג
:5.13 ףיעסבש םילבחהמ דחא לש (תילנויגר)
;םיינוריע םיבושיי לש היפרגואיג .5.141
;תילכלכ היפרגואיגב םירחבנ םיקרפ .5.142
;היגולואיגב םיכילהתו תודוסי .5.143
;היגולופרומואיגב םירחבנ םיקרפ .5.144
.םילקאה תרותב םירחבנ םיקרפ .5.145


דומיל תודיחי 5

.דומיל תודיחי 5.1- - 3ב תינכתל םאתהב .5.21

ןיבמ םיפסונ םיאשונה ןיבמ םיפסונ םיאשונ ינשב רחביי .5.22
ורחבנש םיאשונל טרפ) םילבח ינשב וא ,ןלהל םיעצומה םיאשונה
:(ליעל
,5.53 ףיעסב םילבחה תמישר יפל

(5.141 ףיעסב טוריפ האר) םיינוריע םיבושיי לש היפרגואיג 5.221
ףיעסב טוריפ האר) תילכלכ היפרגואיגב םירחבנ םיקרפ .5.522
(5.142
(5.143 ףיעסב טוריפ האר) היגולואיגב םיכילהתו תודוסי .5.223
(5.144 ףיעסב טוריפ האר) היגולופרומואיגב םירחבנ םיקרפ .5.224
(5.145 ףיעסב טוריפ האר) םילקאה תרותב םירחבנ םיקרפ .5.225

(Unseen) תינכתב ללכנ אלש לבח - 5.23
ףועמ תכרעמל הרזח