לארשי ץרא לש היפרגואיג :5.11

:םייללכ תודוסי .א
;תיסלקה הפוקתב - לארשי-ץרא לע יפרגואיגה עדיה תוחתפתה
תפמ ,ןיטוק'ז תפמ ;םיעסונה תפוקת ,םייניבה ימיב אבדימ תפמ
;לארשי תנידמבו טדנמה ימיב ,לארשי-ץרא תריקחל תילגנאה ןרקה
.לארשי סלטא ,היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחה ימוסרפ
ןמזו חטש ,בחורו ךרוא יווק .לארשי-ץרא לש יפרגואיגה המוקמ
עקר - ונימי דעו טדנמה ימימ לארשי-ץרא תולובג .ירוזא
- לארשי-ץרא לש תוירקיע ףונ תודיחי .ירוטסיהו יפרגואיג
.בחורה תודיחיו ךרואה תועוצר

ףונ תורוצו עלסמה .ב
ןדיעה ,(תושביה תדידנ) תוטלפה תיירואית - תירוטסיה היגולואיג
,םודקה יחה ןדיע ;סיטֶתהו יבונ-וברע שוג ;קיתעה
טומיקה - תינבמ היגולואיג .הנילקניסואיגה :שדחהו םייניבה
תודיחי .עקשמו ץרפ ,יפרומטמ ,דוסי - עלסמה גוס .הריבשהו
תועבג ,תומר ,םירה - לארשי-ץרא לש תוירקיע ףונ
.םבוציע ימרוג יפלו ,םהיגוסל םירושימו

תונייעמו םוהת ימ ,םימיו תומי ,תורהנ ,םילחנ ,םימה .ג
תליא ץרפמ ,םימרזו יתשבי דרומ ,השביה ןדא ;ןוכיתה םי - םימי
,וילא םימה יכרד ,ויתודימ ,ץרפמה תיעקרק הנבמ -
.םייפרגונאיקואה ויתודוסי
תוחילמה תויעב ,םימה ןזאמ ,חפנ ,חטש :תרניכה - תומי
םימה תינכת ,תכרעמב התובישח ,תרניכה תיעקרק תרוצ ,םימוהיזהו
.תיצראה
- ןדריה רהנ .םיה ימ לוצינ תודלות ,תוחילמ ,חטש :חלמה םי
.תודונת ,תעצוממ הקיפס ,ןדריה תורוקמ
וק ,זוקינ ינגאל לארשי-ץרא תקולח - םייבזכאו םייתנוע םילחנ
תעפות ,תיחרזמהו תיברעמה זוקינה תשר ,תינשמו תיצרא םימ-תשרפ
.ינוכית-םיה םילקאבו הצחמל-םיחיחצה ,םיחיחצה םירוזאב תונופטשה
םייתחת םימ
קתעה תונייעמ ,םימ תוכילומ תובכשו תומוטא תובכש - תונייעמו
םימ ירגאמכ עלסמ ינבא ,םייתחת םימ תחלמה תייעב ,הבכש תונייעמו
.םייתחת םימ לש םימה-תשרפ וק ,לוחלח תודש ,םייעקרק-תת
לוחלח ,תיליע המירז ,םיעקשמ סחי - םימ ילעפמו םימה ןזאמ
יצראה םימה לעפמ ,לארשי לש םייללכה םימה תורוקמ ,םימה תודותעו
.םימה תכורצתב תורומת ,םיירוזאה םילעפמהו
,ברע תוצרא לש םימ תוינכת ,דיתעל םימ תוינכת - םימ תוינכת
.םימ םוהיז .תוינידמהו תויקשמה תוכלשהה

חמוצהו עקרקה .ד
,לובכ ,ראווח ,תלזב ,ףחס ,ףרג ,הניזדנר ,הסור הרט - עקרקה
,םתצופת ירוזא ,םתוהמ ,םתורצוויהב םימרוג - הרמחו סל
.עקרק תרשכהו רומיש תויעב ,עקרק ףחס .תואלקחל םתויכרע
חמוצה ירוזא ,חמוצה תורבח - חמוצ ,דבועמה חטשה תוחתפתה
.תודחוימה םהיתונוכתו

םילקא .ה
תוחורהו םיצחלה ךרעמ ,ירבדמו יתברע ,ינוכית םי - םילקא ירוזא
תפמ ,יתנש ךלהמ - הרוטרפמט .ףרוחבו ץיקב ןוכיתה םיה חרזמב
,תוישדוח ,תויתנש-בר תועצוממ תורוטרפמט ,ףרוחו ץיק תומרטוסיא
.הרקה תעפות ,ץראה ילבח יפל תוילמיסקמו תוילמינימ
לש תיפרגואיג הקולח ,םיעקשמה לש תיתנוע הקולח - םיעקשמ
תמצוע ,םיעקשמה תויומכב תויבויחו תוילילש תודונת ,םיעקשמה
- םיירקיעה ריווא-גזמ יבצמ .תוטיהוסיא תפמ ,םיעקשמה תדירי
.ריוואה םוהיז .תיטפואניס הפמ תרכה

היסולכוא .ו
.תימינפ הריגה ,יעבט יובידר ,התומת ,הדולי ,הייסולכוא ידקפמ
,התופיפצו הייסולכואה תקולח .הייסולכואה לודיגב םיבלש
.הייסולכואה רוזיפ תייעב ,םיטועימה

םיינוריעו םייאלקח םיבושיי .ז
תירפכו תיאלקח תובשייתה לש תורוצ .םיירפכו םייאלקח םיבושיי
רפכה ,רפכ,ץוביק ,יפותיש בשומ ,בשומ ,הבשומ ,הווהבו רבעב
.חותיפ ילבחו חותיפ תורייע ,יתליהק בושיי ;ירפכ זכרמ ,יברעה
לש ימינפ הנבמ ,םירעה דגא תעפות ,ץראב רויעה ךילהת :םירע
;(היישעת ירוזא ,םירוגמ ירוזא ,ינוציח םיקסע זכרמ ,ר"עמ) םירעה
.ןתוחתפתה תויעבו יפרגואיגה ןמוקימ ,ןהידיקפתו תולודגה םירעה


תואלקח .ח

הדותעה ,ןיחלשו לעבכ דוביעל יוארה חטשה :תואלקחה יגוס
,הדש ילודיג ,תוקרי ,תואובת :םייאלקח םילודיג .תיאלקחה
לודיג ,םירדהו םירישנ ,םיינוכית-םי תוריפ ,היישעת ילודיג
,ימי גיד ,גיד תוכירב ,ןאצ ,רשבל רקב ,בלחל רקב ,םייח-ילעב
,לוביז ,האקשה ,(יביסנטניא) םיצע :תויאלקח תוטיש .תופוע
הערמ ,(יביסנטסקא) יחטש דוביע ;גורידו זוקינ ,קומע שירח
,ל"וחבו ץראב :תיאלקחה תרצותה קּוויש .לעב תואלקחו
תולבגמו תולובג .קּוויש יכרדו קּוויש תורבח
םילבחב םייאלקח עקרק ישומיש ,םימו עקרק ,תוחיחצ :תואלקחל
.םינושה םייפרגואיגה


:היישעת .ט
תימיכ ,היינב ירמוח ,הדבכ ,הלק ,ןוזמ :היישעתה יגוס
,עדי תריתע ,תימיכורטפו
.ימוקמו אובי :םלג ירמוח
חותיפ תויעב .יעבט זג םחפ ,ימוקמו אובי טפנ :חוכ תורוקמ
.ץראב היישעתה תבחרהו:הרובחת .י
,בכרה ילכ תופיפצ ,תוחתפתה ,בחורו ךרוא :תוירוטומ םיכרד
.דיתעב חותיפה תייעבו הרובחתה תייעב ,בכרה ילכ רפסמ לודיג
,הפיח :םי ילמנ .חותיפה תויעב ,םיליעפ םיווק ,לזרב תליסמ
דול הפועת למנ .םוקימ ימרוג ,רבעב םילמנו דודשא ,תליא
.תימינפ תיריווא הרובחתל הפועת תודשו

:הלכלכו רחסמ .אי
,ףתושמה יפוריאה קושה ,ימואלניבה רחסמה .ימינפה רחסמה
שוגה קוש ,הקירפא תוצרא קוש ,תימורדה הקירמא ,רלודה קוש
,הנידמה לש ירחסמה ןזאמה .קוחרה חרזמהו היסא קוש ,יחרזמה
.ימלוגה ימואלה רצותה

:לארשי ץרא לש תילבח היפרגואיג .בי
,תליא ירה - לארשי-ץרא ילבח לכ לש יפרגואיגה דוחייה תעידי
תעקב ,םייחרזמ-ןופצה בגנה ירה ,יזכרמה בגנה ירה ,ימורד בגנ
,ןורשה ,ימורדה) ףוחה רושימ ,הדוהי רבדמ ,הברעה ,עבש-ראב
,הדוהיו ןורבח ירה ,(יברעמה לילגה ףוח ,ןולובז קמע ,למרכה ףוח
ןותחתה לילגה ,למרכה ,השנמ תומר ,םהיתוחולשו ןורמוש ירה
יזכרמ ,יברעמ) ןוילעה לילגה ירה ,(יחרזמו יזכרמ ,יברעמ)
קמע ,ןלוגה ,(ימורדהו יזכרמה ,ינופצה) הלוחה קמע ,(יחרזמו
םי ,ימורדה ןדריה קמע ,לאערזי קמע ,ןאש-תיב קמע ,ןוכיתה ןדריה
.(חלמה
ףועמ תכרעמל הרזח