ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיג 5.12

:אובמ .א
תולובגבו רוזאה םוחתב םייוניש ,יטילופ גשומכ ןוכיתה חרזמה
הייסולכואה תצופת ;תותדהו םימואלה יוביר ;וב תולולכה תונידמה
לש הובג רועיש - תיתרוסמה תיאלקחה הרבחה ;רוזאה ימוחתב
םילקאבו רבדמה לובגב ,רבדמה יאנתב תואלקח ;תואלקחב םיקסוע
יוניש יכילהת ;הכומנ תיגולונכט המר ;םימ תויעב ;ינוכית-םיה
רּויע יכילהת ;טפנה תורצוא לוצינ - תיתרוסמה הרבחב
.ׂשּועיתו

הב םילחה םייונישהו תיתרוסמ תיאלקח הרבח - םיירצמ .ב
עקר ינותנ .1
;תעצוממ תופיפצ ;בשוימהו דבועמה חטשה ;הנידמה חטש
;הייסולכואה לודיג רועיש ;םיבשוימ םיחטשב תופיפצ
;תואלקחב םיקסעומ רועיש ;הייסולכואה תוצצופתה תויעב
.תינוריעה הייסולכואה רועיש

תיאלקחה הרבחה .2
.םימו עקרק תויעב ;סולינה לש היפרגורדיהה (א)
.םימהו עקרקה לע ןתעפשהו תוינרדומו תויתרוסמ היקשה תוטיש (ב)
רכס תמקה תובקעב עקרקהו םימה קשמב םייתוהמה םייונישה
ןאוסא רכס תמקה לש תויאלקח-אל תועפשה ;הובגה ןאוסא
.םיערזה רוזחמו םילודיגה יגוס ;יאלקחה דוביעה ;הובגה
;שפנל הסנכה ;יתרוסמה רפכה לש ילכלכ-יתרבחה בצמה (ג)
;הנוזת תמר ;הלכשה תמר ;םייח תלחות ;תואירב תמר
לודיג בצק ;םיתבה הנבמו רפכה תרוצ ;וילכו חאלפה תדובע
הרובחת יעצמא ;תויאלקחה תוקלחה םוצמצ תמועל הייסולכואה
.סולינה ךרואל

תיתרוסמ הרבחב היצזינרדומו יוניש יכילהת .3
תוטישבו עקרקה לע תולעבב המרופר ;רפכב יוניש יכילהת (א)
.ריעה לא רפכה ןמ הריגה ;הדובע רסוח ;היצרפואוק ;דוביעה
םיבאשמ ;היגרנא תורוקמ ;םלג ירמוח ;שועית יכילהת
;היישעתב םיקסעומ רועיש ;תיגולונכט המר ;םיישונא
.היישעת ירוזא לש םמוקימ ;תוישעת יגוס
ריעב םייח תמר ;תינוריעה הייסולכואה רועיש :רויע יכילהת (ג)
;הריגהה ידממ ;םירגהמ תכישמל דקומכ ריעה ;רפכל האוושהב
;םירגהמ תונוכשב תוזכרתה - ריעב תוירפכ תורוסמ תרימש
.תיחמתמ יתלב יתלב הקוסעת ;הובג יעבט יוביר
.הייסולכואה ידממו יונבה חטשה ידממ :ריהק - תישארה ריעה
תוכרעמ דוקימ ;תיטילופה תכרעמה זוכיר ;הריגה דקומכ ריהק
- ינוריע-םינפה הנבמה ;ויגוסל רוצייה דוקימ ;הרובחתה
.תינרדומ ריע דצב תיתרוסמ ריע םויק
.תויאלקח תוישעתב תודקמתה ;תוירוזא םירע :התלדה ירע
םייגולונכט םייוניש ;הלעתה ירעו הירדנסכלא :למנ ירע
.םתעפשהו םייטילופו

הווהב םירצמ .4
לודיג בצק ,היצזינרדומ יכילהת ,תיתרוסמה הרבחה עקר לע םירצמ
.חותיפ תוינכת ;יטילופה הדמעמו הייסולכואה

תויתרבחו תוילכלכ תורומתל ףונמכ טפנה .ג
יסרפה ץרפמה רוזיא :המגודה

םייגולואיג םיאנת .1
.יסרפה ץרפמה רוזאב וזוכירלו טפנ תורצוויהל םימרוגה

רוזאב טפנה לע םינותנ .2
,הסנכה ,קקוזמו ימלוג טפנ אוציי ,ימוקמ קוקיז ,הקפה ,תודותע
.טפנ תודש לע תויולעב

טפנ תלבוה .3
.טפנ תלבוהמ תוסנכה ,ץאוס תלעתב רבעמה ,תוילכימ ,תורוניצ

טפנל רשקהב הקוסעת .4
ןוהב רשועה תורמל ,תוישעת טועימ ;םירז םיחמומ ;םיקסעומ טועימ
.םלגה רמוח עפש תורמל ,תוימיכורטפ תוישעת טועימ ;היגרנאבו

ותקפהו טפנה ישופיחמ האצותכ רוזאב םייוניש .5
םייוניש ;קוקיז-יתב תמקה ;םילמנו םירע תמקה ;םישיבכ תלילס
םיאודב תריגה ;הייסולכואה רוזיפ םגדב יוניש ;םייחה תמרב
ימוקמה ןוההו טפנה ;םירגהמ תכידמל דקומכ טפנה ירוזא .םירעל
.יסרפה ץרפמה תולובגל רבעמ ילכלכו יטילופ חוככ

שועית יכילהתב הנידמל המגודכ היכרות .ד
עקר ינותנ .1
;הצחמל חיחצ יזכרמ רוזא ;רבדמ רדעה ,םילקא ירוזא ןווגמ
;ןיסולכוא רפסמו חטש ;תיסחי םיבר םילמנו םיצרופמ םיפוח
תרוסמ ;הקוסעת ךתח ;הייסולכואה לש תיסחי דיחא רוזיפ
;היישעתהו הכאלמה רוזיפ ;ינוריע בושיי לש תירוטסיה
חרזמ ןיב יטילופואיג דמעמ ;תיברע-אל תימלסומ הייסולכוא
.תוימואלניבו תוימוקמ הרובחחת יכרד ;ברעמו

היכרות תלכלכב תואלקחה לש הלקשמ .2
לש הובג רועיש ;םייעבטה םיאנתה עקר לע תנוּוגמ תואלקח
;םיירקיעה תואלקחה יפנע ;ןוכימ תמר ;תואלקחב םיקסוע
.יאלקח אוציי

שועיתל םיאנתה .3
היגרנא תורוקמ ;םורכ ,םחפ ןוגכ םיבצחמ יוביר ;עבט תורצוא (א)
.טפנ טועימ ;םיילמשח-ורדיה
לאמכ לש תיתוברתה הכפהמה תעפשה ;םדא חוכו ןוה תורוקמ (ב)
;היצזינרדומה יכילהת לעו תילכלכה הבישחה לע קרות-אתא
יגולונכט עדיו ןוה אוביי ;םיבצחמ אוצייו יאלקח אוציימ תוסנכה
יעוצקמ ךוניח ;םייכרות םירגהמ ידי-לע
םיננכותמהו םימייקה הרובחתה יעצמא ;הרובחתה תכרעמ
.הלכלכה לע םתעפשהו
תיישעתו ליטסקט תיישעת ,הדבכ היישעת :תוירקיע תוישעת (ג)
.ןוזמ

אשונה םוכיס .4
,יסרפה ץרפמב טפנה תוצרא לש וזל היכרותב שועיתה תמר תאוושה
.ישונא לאיצנטופ תמועל םייעבט תורצוא לש יסחיה לקשמה רוריב ךות

תוחמתהו יתוברת-יטילופ דוחיי תלעב ,תיתדע-בר ץרא - ןונבל .ה
תינושילש הלכלכב
.ןונבל לש תיטילופה הדיחיה תורצוויהל יפרגואיגה עקרה .1
.תיפרגומדה התוחתפתהו ןונבל תייסולכוא לש יתדעהו יתדה בכרהה .2

,םייטילופ םיחתמ ;תונושה תויסולכואה לש זוכירה ירוזא .3
.תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב םייתרבחו םיילכלכ
רקיעב) םיתורישהו רחסמה תובישח ;ןונבל לש ילכלכה סיסבה .4
.ןונבל תלכלכב (תורייתו תואקנב יתוריש
.ןוכיתה-חרזמב ןונבל לש יטילופ-יפרגואיגה דמעמה .5
.טפנה תוצראו ןדרי ,הירוסל לנימרטכ ןונבל .6

בשונה רוזאה לובג לע ,םיבאשמ תטועמ ,תירבדמ הנידמ - ןדרי .ו
.היתולובג תעיבקו ןדרי תנידמ תורצוויה .1
.ןדריב םילקאה ירוזאו יפרגואיגה הנבמה .2
עבקה תייסולכואו םידוונה תייסולכוא לש יפרגואיגה זוכירה .3
.ילכלכהו יטילופה םוחתב הנושה ןתוליעפו
.הלש חותיפה לאיצנטופו םיבאשמ תלד הנידמ לש ילכלכה סיסבה .4
.יתרובחתה ךרעמב הבקע לש הלקשמו ןדרי לש הרובחתה תכרעמ הנבמ .5

.תיררה תירבדמ ריעכ התחימצו ןאמע .6

תירוזא תונוש תלעב הנידמ - הירוס .ז
ימילקאה ,יסיפה הנבמה תניחבמ םינושה םירוזאה ןיב ינושה .1
.םימה תורוקמו
רחסמ ,יאלקחה ןוגראה ;רוזא לכ לש תילכלכה תוליעפה ןויפיא .2
תכרעמה הנבמ ,הייסולכואה תופיפצ ,הרובחת יעצמא ,היישעתו
.תיבושייה
.תירוזאה תּונושה עקר לע הירוסב חותיפה תוינכת .3
.חותיפה ךילהתב הדיקפתו הרובחתה תכרעמ .4
.הירוסב םיינוריעה םיבושייה תכרעמ ינייפאמ .5
לאיצנטופו חותיפה תמר ;הירוסב הייסולכוא-םיבאשמ יסחי .6
.תילכלכה תוחתפתהה

הכומנ חותיפ תמרו טפנו עקרק ,םימ תורוקמ תלעב ץרא - קאריע .ח
םינושה הירוזא לע הנידמה לש יאלקחה לאיצנטופה .1
.עקרקהו םימה תורוקמ (א)
.הווהב םלוצינ תמועל עקרקהו םימה לאיצנטופ (ב)
רוזאו ןטסידרוכ :ןוגכ ,םינושה םירוזאה לש תיאלקחה המורתה (ג)
.התלדה
טפנה .2
וקּווישו טפנ תקפה לש הירוטסיהה ;קאריעב טפנה ירוזא (א)
.ןוכיתה חרזמב טפנה תוקיפמ ןיב הדמעמ ;קאריעב
.קאריע תלכלכב טפנה לש וקלח (ב)
.הנידמה לש ילכלכה החותיפל לאיצנטופכ טפנה לש וקלח (ג)
הייסולכוא .3
האמה זאמ ,קאריעב החנזהו ןברוח לש תויפרגואיגה תואצותה (א)
.ההובג המרב יתוברתו יגולונכט רבע עקר לע ,-13ה
המר ;הכומנ םייח תמר ;יפרגומד ץחל רדעה ;הייסולכואה ןויפיא (ב)
.םידרוכה תייעב - םייתדע םיחתמ ;הכומנ תיגולונכטףועמ תכרעמל הרזח