תינופצה הקירמא לש תירבה-תוצרא לש היפרגואיגה .5.131

:םייללכ תודוסי .א
ןופצ לש תיגולואיגה תּווהתההו ידנקה שוגה :יגולואיג הנבמ
.הקירמא
,םידקסקה ,ףוחה יסכר ,הדבנ הרייס ,םיעלסה ירה :ףונה תורוצ
םירושימהו ףוחה :םירושימ ;ודרולוקו לודגה ןגאה תומר .םי'צלפאה
;םילודגה םימגאה ;םיימינפה םילודגה
לדוג ,ךרוא ,המירז ינּוויכ ,םילודג תורהנ :היפרגורדיהה
םוהיז תויעבו םילפמ ,תונופטש ,המירז ירטשמ ,תּווקיהה ןגא
.תורהנ
יבצמ ,תותיזחו ריווא ישוג ,תוחורהו םיצחלה ךרעמ :םילקא
תופמ ,תורוטרפמט ;תיטפוניס הפמ ,ריווא-גזמ
םיעקשמה תקולח ,םיעקשמ ;רופכה ךרעמ ,ףרוחו ץיק ,תוימרתוסיא
Ca םילקא ירוזא ;תוטיוהסיא תפמ ,תיפרגואיג הקולחו הנשה תונועב
:תויפורט תורעס ;םהיתונוכתו ןפפק יפל ,Db, Da, H, Bs, Cs, Cb,
.תורחא תודחוימ תוימילקא תועפות ,םימער תורעסו ודנרוט ,ןאקירוה

עבט תורומש ,חמוצ ירוזא ,םיירקיע עקרק ירוזא :היחמצו עקרק
,היווקס ,ןֹוטסֹולי :םיימואל םיקראפו
,תוומה קמע ,ודרולוק ,יִטיִמֶסּוי
תופוקתב םדאה תוטשפתה יכרד :הייסולכוא .יקומסטרג ,הרגאינ
,םילגוטרופ ,םידרפסה ,תיאפוריאה הרידחה ,םינאידניאה ,חרקה
,תידוהי הריגה ,םינייסאו םישוכ ,םינקיסכמ ,םינקירמא-ולגנא
תעונת ,יעבט יובירו התומת ,הדולי ,התופיפצו הייסולכואה תקולח
.םדא-ינב תוצובק גוזימ תייעב ,הייסולכואה לש דבוכה זכרמ
,ןוכימה ,תואלקחה יפוא ,ןייפואו תויאלקחה תועוצרה :תואלקח
,הדש ילודיג ,תוקרי ,תואובת :תויאלקחה תורצותה .קושה ,תוחמתהה
,רעיה לוצינ ,רקב םוטיפו הערמ .תוריפ ,היישעת ילודיג
םיבצחמ .תונוש תויאלקח תויעב ,ןוזמה יפדוע ,תואלקחה יגשיה
תובישח ,םוקימ ,יעבט זג ,טפנ ,וינימל םחפ ,לזרב :עבט תורצואו
;ב"הרא לש היכרצלו תימלועה הקופתל תיסחי
.םיירקיע םיילמשח-ורדיה םילעפמו םימ
בכר ילכ ,תוירוטומ םיכרד ,ףוח לא ףוחמ לזרבה תוליסמ :הרובחת
המנפ תלעת ,ימיו יפוח טישו תורהנ טיש ,םדיקפתו םיירוטומ
םיכרדה ,םי ילמנו ריווא ילמנ ,תיריווא הרובחת ,הידיקפתו
םירשג ,םיכרד בנעמ ,תיקרוע ךרד ,לטיה ךרד ,ןהיגוסל תוירוטומה
.םיבושח תורהנמו
,ליטסק ,ןוזמה תיישעת ,תוינוכמו תונוכמ ,הדבכ :היישעת
,םיקווש ,הרובחת יכרד ,םיירקיע םיזכרמ ,תימיכו תימיכורטפ
תונידמ ןיב ימינפ רחסמ :רחסמה .היישעתל חוכה תורוקמו םדא-חוכ
ץוח רחסמו ב"הרא
םיזכרמו םילודגה םיקסעה יזכרמ ,אובייו אוציי ,ימואלניב
.םייסנניפ
הקולח ,רויעה ךילהת ,הרועיש לודיגו תינוריעה הייסולכואה :רויע
ירעו תוינטילופורטמ םירע ,םירעה גרדמ ,םירעה לש תידוקפת
.וגקיש ,יתבר סל'גנא-סול ,יתבר קרוי-וינ ,סילופולגמה ,ןוילימ

סיסבו ללחה רקח יזכרמ ,תולודג תואטיסרבינוא :רקחמו עדמ יזכרמ
.םיליט חוליש
.היצרדפה ידיקפתו תינידמ הקולח :להנימ

(לבחב הנשמ ירוזא) ב"הרא לש תיתרבח היפרגואיג .ב
:ב"הרא לש םיאבה םילבחה לש יפרגואיגה דוחיה תעידי
,ינופצ :םי'צלפאה (2 ;וקיסקמ .רפמ ,יטנלטאה :ףוחה ירושימ (1
;םילודגה םימגאה (4 ;םיימינפה םירושימה (3 ;ימורדו ינוכית
ירה (8 ;יפיצפה ףוחה (7 ;לודגה ןגאה (6 ;סיקורה ירה (5
קמעה (11 ;ףוחה יסכר ירה (10 ;הדבנ הרייס ירה (9 ;םידקסקה
.הקסלא (13 ;םייברעמ-םורדה תוירבדמה (12 ;ינרופילקהףועמ תכרעמל הרזח