תיתיישעת-רתבה ב"הרא לש היפרגואיגה .5.132

תיתיישעת-רתבה תירבה תוצרא - ןושאר קלח
תיתיישעת-רתבהו תיתיישעתה תירבה תוצרא .1
יתיישעת-רתבה ןדיעב תירבה-תוצרא תייסולכואב םייוניש .2
תיתיישעת-רתבה תירבה-תוצראב הקוסעתו היישעת .3
יתיישעת-רתבה ןדיעב תירבה-תוצראב תואלקחב תורומת .4
תיתיישעת-רתבה תינקירמאה ריעה .5

תירבה תוצרא לש היפרגואיגב םירחבנ םיקרפ - ינש קלח
תיתיישעת-רתבה
תירבה-תוצראב יתיישעתה רויעה לש סופיט-בא :וגקיש .א
תבטוקמ תיתיישעת-רתב 'םלוע ריע' :קרוי-וינ .ב
תירבה תוצראב יתיישעת-רתב רויע לש סופיט-בא :סל'גנא סול .ג
יסיפה בבוסה רגתא .דףועמ תכרעמל הרזח