הפוריא-ברעמ לש היפרגואיג .5.133

םירחבנ םיאשונ :הפוריא ברעמ - ןושאר קלח
הפוריא ברעמ לש םינייפאמ .1
יפוריאה דוחיאה תוחתפתה .2
תויפרגומד תורומת .3
תויתרבחהו תוילכלכה ,תויבחרמה ןהיתוכלשהו הריגה תועונת .4
תורומתו םירבשמ - היגרנא .5
הפוריא ברעמ לש היישעתב תורומת .6
תיתיישעת-רתב הרבחב םיתורישה רזגמ .7
יוניש יכילהתו םינויפיא - תינוריע תוחתפתה .8
ירפכה ףונה לע ןתעפשהו תואלקחב תורומת .9
הפוריא ברעמב ףונה רומישו תוריית .10
הפוריא תא םיפיקמה עבט יבאשמו גיד .11
תירוזא תוינידמו םיירוזא-ןיב םירעפ .12

םירחבנ םיאשונ לש תוילבח תומגדה - ינש קלח
ימואלניב ןיעלג לש ונונכתו ותוחתפתה - סירפ רוזא .א
םורד לומ ןופצ - הילטיא .ב
ינידמ דוחיא תובקעב יוניש יכילהת - תדחואמה הינמרג .ג
תבטוקמ תימואל-וד הנידמ - היגלב .ד
החוור תוינידמו ילכלכ חותיפ - קרמנד .ה
דטשדנר - 'תעבטה ריע' תורצוויה - דנלוה .ו
םיצאומ חותיפ יכילהתב תונידמ - לגוטרופו דרפס .ז
חותיפ יכילהתב םיילוש תונידמ - ןוויו דנלריא .חףועמ תכרעמל הרזח