ישילשה םלועה לש היפרגואיג .5.134

אובמ :א קרפ
.חתפתפמה םלועה לש ןוימו הרדגה תויעב .1
.חתפתמה םלועה לש ויפוא תא םיבצעמה םיירוטסיה םיכילהת .2
.חתפתמה םלועה תועפות תרכהל תונוש תושיג .3

היסולכוא :ב קרפ
.הריגהו יעבט יוביר ,הייסולכואה לודיג תורוקמ .1
.םייח תלחות ,החפשמ לדוג ,םיליג ךתח :הייסולכוא יניפאמ .2
.ןמז ךרואל םתונתשהו תוירפכ תויסולכואו תוינוריע תויסולכוא .3
.בערה תעפות ,היביכרמו הנוזתה תמר .4
.תוינייפוא תולחמ תעפות ,תואירבה יתוריש תמר .5
.תורעבה תמר .6
.הדוליה לע חוקיפו הייסולכוא לדוג תייעב םע תודדומתה .7

יאלקחה קשמה :ג קרפ
.קּוויש תואלקח ,םויק תואלקח ;יאלקחה קשמה ינייפאמ .1
.תשעותמ תואלקח ,םיעטמ ,יתחפשמ קשמ ;יאלקחה קשמה הנבמ .2
.תויררגא תומרופרו עקרקה לע תויולעב .3
היתועפשהו הקוריה הכפהמה ;יאלקחה קשמב היצזינרדומ יכילהת .4
.הרבחהו קשמה לע
.תיאלקחה תרצותה קּוויש תוכרעמ .5

רויעה :ד קרפ
לודיגה בצקו ינוריעה לודיגה תורוקמ :רויעה ךילהת ינייפאמ .1
.ינוריעה
.הרבחהו קשמה לע התעפשהו השארה ריעה תעפות .2
.ריעה לש יגולוקאה הנבמה .3
.המיע דדומתהל םיכרדהו ינועה תונכשמ תייעב .4
.ילאמרופ-יתלבהו ילאמרופה :ינוריעה קשמה .5

היישעתו היגרנא ,םיבצחמ :ה קרפ
.ימלועהו ימואלה קשמל םיבצחמה תמורת .1
.ימלועהו ימואלה קשמל היגרנאה תורוקמ תמורת .2
.םייבחרמ םימגדו םיפנע ,םיכילהת :שועיתה .3
.שועיתה לע ןתעפשהו תוימואל-בר תורבח .4
.תיתיישעת החימצל תולבגמ .5

הרובחת :ו קרפ
.הרובחתה תותשר הנבמו הרובחת יעצמא .1
.חותיפה ךילהתב הרובחתה תוכרעמ לש ןדיקפת .2

חתפתמה םלועה תלכלכ :ז קרפ
.ימואלה רצותה יביכרמ .1
.ימואלניבה רחסב חתפתמה םלועה לש ומוקמ .2
.ימואלניב עויסו ןוה תורוקמ .3ףועמ תכרעמל הרזח