םיינוריע םיבושיי לש היפרגואיג .5.141

ינושארה רויעה - ינושארה ינוריעה בושייה תעפוה .1
.ץראה רודכ ינפ-לע ינושארה רויעה ידקומ .א
לדוג :ינושארה רויעה בלשב ינוריעה בושייה תונוכת ןויפיא .ב
םניאש םידוקפת ;המוח ףקומו סנוכמ בושיי ;הייסולכואה
םיתוריש םויק ;רדגומ תובוחר ךרעמ ;םיידעלב םייאלקח
.ריעב הרג הניאש הייסולכואל
:תונוש תויוברתבו םינוש םירוזאב םירע תחימצ ורשפיאש םיאנתה .ג
;תירפכה הייסולכואל הנגה קפסמה יזכרמ ןוטלש ;רפכב ןוזמ יפדוע
;תיגולונכטו תיתוברת תוחתפתה ;םייזכרמ ןחלופ תומוקמ

תיתרוסמה ריעה לש יבחרמ ךרעמו םידוקפת .2
דקומ ;ןחלופ זכרמ ;יטילופ ןוטלש זכרמ :תיתרוסמה ריעה ידוקפת .א
,תונטק רוציי תודיחיב תוכאלמב קוסיע ;הרובחת דקומ ;תיאבצ הטילש
ילכלכ סיסבלו תוידוקפת-דחל הייטנ ;תורתומ ירצומב - רקיעב
.רצ
- רותיא ימרוגל הבר תובישח :תיתרוסמה ריעה לש יבחרמה ךרעמה .ב
.דועו יעבט למנ ,רהנ ,היפרגופוט
:םוקימ ימרוג
הירוטירטה לע החונ הטילש) תיטילופ הניחבמ - תויזכרמ (1)
.(רחסמ ירוזאל החונ השיג) תילכלכ הניחבמו (תטלשנה
.תוישאר הרובחת יכרד לש םיתמצ - תוידקומ (2)
.ינוריעה םוקמה לש תיתד תועמשמ - תוילמס (3)

ינרדומה רויעה .3
.תונידמו תושבי יפל ץראה רודכ ינפ-לע רויעה תסורפת .א
:רויעה ךילהת תללוחמכ תיתיישעתה הכפהמה :חתופמה םלועב רויעה .ב
הריגהה ךילהתב ירקיע הכישמ םרוגכ היישעתב הדובע חוכל שוקיבה
לש הקיחד םרוגכ תואלקחב םילולכש ;םיינוריעל םיירפכ םיבושיימ
ךילהתב יריקיע עינמכ הריגהה ;םיירפכ םיבושיימ הייסולכוא יפדוע
;שדח םייח-חרוא רצויכו יתרבחה דובירה הנשמכ רויעה ךילהת ;רויעה
ךילהת בצק ;ילכלכה חותיפה תמר ןיבו רויעה תמר ןיב המאתה םויק
;תירפכ הריגה ירגאמ לש תיתגרדה תונקורתה םע ךלוהו תחופ רויעה
תינוציח הריגה ;יעבט יוביר לש תורוקממ ךשמנ םירעה לודיג בצק
.תינוריע-ןיב תימינפ הריגהו
לודיג תורוקמ ;ריהמ רויע בצק :חתפתמה םלועב רויעה .ג
;ריעב הובג יעבט יובירו ריעל רפכמ הריגה :הייסולכואה
תויונמדזה יובירל הייפיצהו םיירפכ םירוזמאמ הקיחד :רויעה ימרוג
- תילכלכה החימצה בצק תא םאות וניא יפרגומדה רויעה ךילהת ;ריעב
םיקסוע לש הובג זוחא ;הבר היומסו היולג הלטבא ,'רתי רויע
תויתרבח תורגסמ תריצי ;לודג הדימ-הנקב ינוע תונכשמ ;םיתורישב
.תוירפכ-תויתרוסמ תורגסמ תרימש ךות תושדח

םירעה ידוקפת .4
בחרמב המוקימ :םוקימ ימרוג :יתיישעת רוציי לש דוקפתב רויע .א
רוצייה ימרוג תסורפת ידי-לע עבקנ
ןמוימ םדא חוכל ,היגרנא תורוקמל ,םלג ירמוחל היצטניירוא)
תושיגנ ילעב תומוקמב תינוריע תוחתפתהל תופידע ;(םיקוושלו
.ההובג
;תוילכלכה תויוליעפה לש ןתוזכרתה :ריעה לודיג רשוכל םימרוג
תקולחו ההובג תוחמתה ;םינוש רוציי ימרוג ןיב תיברימ הבריק
חוכ רגאמ) 'םיינוציח תונורתי'מ תלעות ;רוצייה תודיחי ןיב הדובע
;(תילכלכ תיתשת יתורישו הקוזחת ,םיינכט םיתוריש ,ןמוימ הדובע
ךילהתב ןהו רוצייה ךילהתב ןה ,'לדוג תונורתימ' תלעו
.היישעת ירוזא :דוקפתל םייניפוא עקרקה ישומיש .קּווישה
:'יזכרמ םוקמ' לש דיקפתב ריעה .ב
םיישיא ,םייביטרטסינימדא ,םיירחסמ םיתוריש תקפסא :דוקפתה
.ריעה לש םיתורישה םוחתל םייתוברת
תונורתי לש האצות אוה םייזכרמה תומוקמה לש יבחרמה ךרעמה
תכרעמ תורצוי םייזכרמ תומוקמ לש דוקפתב םירע ;תּויזכרמה
,ןתייסולכוא לדוג ,תיבחרמה ןתסורפת תניחבמ תיכרארייהו הרידס
יפיס ידי-לע תיכרארייהה תכרעמה תרדגה ;םמוחתו םיתורישה רחבמ
.רצומה יחווטו הסינכ
םירע לש תיכרארייהה תכרעמב םייונישה לע םיעיפשמה םימרוגה
;תויטילופו תויביטרטסינימדא תוטלחה :םייזכרמ תומוקמ לש דוקפתב
.םיילכלכ םייוניש
.םיתורישו רחסמ :דוקפתל םיינייפוא עקרק ישומיש
:להנימ ריע .ג
.הרקבו לוהינ ,עדימ זוכיר :דוקפתה
,םייסנניפה תודסומה לש םתוזכתרתה תונורתי :םוקימ ימרוג
,היצקינומוק יזכרמ ,עדימ יזכרמ ,םילעפמו תורבח תולהנה
.ןמוימ הדובע חוכו ההובג החוור תמר ,תוברת יזכרמ
.םידרשמ ירוזא :הלא םידוקפתל םייניפוא עקרק ישומיש
:םידחוימ םידיקפת תולעב םירע .ד
.'וכו השדח הריב ,ךוניח ,תוריית
.גוס לכל םידחוימ םוקימ ימרוג

:םירייועמ םירוזאו םיינטילופורטמ םירוזא ,תולודג םירע .5
םיינטילופורטמ םירוזא תרדגה .ץראה-רודכ ינפ-לע םירעה תסורפת .א
.םירייועמ םירוזאו
םידוקפתה ףוריצמ האצותכ - תולודג םירע תּווהתה .ב
.דחא בושייב םיירקיעה
תטישו החימצה ךילהת - םיינטילופורטמ םירוזא תּווהתה .ג
ריעה ןיב המאתה-יא ;םיינטילופורטמ םירוזא לש םוחיתה
תונייפאמה תונוכת ;תיפרגואיגה ריעה ןיבו תדדובה תילפיצינומה
ןיב ילכלכה בולישהו ימינפה הנבמה תניחבמ םיינטילופורטמ םירוזא
םירוזא ימוחתב םייבחרמ תונתשה יכילהת ;רוזאה יקלח
עקרקה ישומיש ךרעמ תונתשה ,תימינפ הריגה :םיינטילופורטמ
.רּוּבריפ ךילהתו םיישארה
תורבחתה ךילהתמ האצותכ - םירייועמ םירוזא תּווהתה .ד
.םיינטילופורטמ םירוזא

:ריעה דיתע .6
ידי-לע לבגומ ןלודיג וא ,יפוסניא ךילהת אוה םירעה לודיג םאה
התרוצב ריעה לודיג תא ליבגהל םייושעה םימרוג ?"םינוילע םימסח"
:תיחכונה

קּווישהו רוצייה ךילהתב תולודגה תודימה לש תונורסחה .א
רוזאה לש
.ינוריעה
.תיתרובחתה תכרעמה קנחל האיבמה הרובחתה תופיפצ .ב
.םייגולוקא םידרטמ לע תורבגתהב םיישק .ג
הבריקל ףילחתכ - היצקינומוקלטב םייגולונכט םישודיח .ד
.תיבחרמ
.םירוגמ םוקמ תריחבב ההובג םייח תוכיאל הפיאשה .ה
.תושדח םירע ,ינוריע םוקיש :ןוגכ ,המוזי רויד תוינידמ .וףועמ תכרעמל הרזח