הימדקאהמ

ץראב יפרגואיגה רקחמה יצולחל דעלג
םיילארשיה םיפרגואיגה ינושארל ןורכיז רתא
הפיח תטיסרבינואמ לג רב םרוי ר"ד ןיכה

ז"ט ךרכ ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב םירקחמ
רובע לזומ ריחמב התשיכרל העצה ןכו תרבוחה לש םיניינעה ןכות
.היפרגואיגל םירומו תיפרגואיגה הדוגאה ירבח
ץבוקה תא אורקל ידכ ןאכ שקה

ןליא רב תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמה

הרומ רבעבו ,ןליא רבב היפרגואיגל תיטנרוטקוד ,ןהכ-רב תנע
ינורטקלא ראודב םירומ לש תולאשל בישהל הנכומ היפרגואיגל
anat_bar@hotmail.co.il

בגנב ןוירוג ןב תטיסרביניאב היפרגואיגל הקלחמה

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמה

(תירוטסה ג"ג) קרק תור 'פורפ לש רתאה


ביבא לת תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמה

לש תולאש לע תונעל ןכומ ביבא לת תטיסרבינואמ רגיב ןועדג 'פורפ
biger@post.tau.ac.il ינורטקלא ראודב םירומ


הפיח תטיסרבינוא לש היפרגואיגל הקלחמה

תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמהמ ,לג רב םרוי 'פורפ לש רתאה
הפיח

תילארשיה תיפרגואיגה הדוגאה רתאףועמ תכרעמל הרזח