רורטב תיאקירמאה המחלמהו ןאטסינגפא

2001 ויתס יעורא תובקעב ,תושדחו עדימל תורוקמ ףד

ןאטסינגפא
"הלאוו" רתאמ ,תירבעב – ןאטסינגפא לש תוהז תדועת

Afganistan Online
לעפומ רתאה .ןאטסינגפא לע (תילגנאב) ףיקמו בר עדימ ליכמה רתא
.תירבה תוצראמ
תבותכב אצמנ יפרגואיג עדימ
http://www.afghan-web.com/geography/

– CIA ה לש ,2001 לודגה תודבועה רפסב ןאטסינגפא לע ךרעה

(שריה יתסאל הדות) ןאטסינגפא לש היפרגופוטה לע (תילגנאב) רמאמ

.(תילגנאב) ןאטסינגפאב םיקסועה םירתאל תוינפה לש ףיקמ ףסוא
.םינותנו יפרגואיג עדימ ,תופמ ללוכ

.והאי תיבמ ,ןטאסינגפא לע םירתאל תוינפה לש תניוממ המישר

ךותמ ,ןאטסינגפאב םישנ לע תירבעב רמאמ "ךשוחה ץראב תורוביג"
25.9.2001 ,"ץראה"
(לוקניל הדות)

ןאטסינגפא לע הארוהו הדימל יבאשמ
תויחנה ןכו ןאטסינגפא לש יללכה עקרה לע םידמלמה תופמ םע תגצמ
ןאטסינגפא לע הריקח תועצמאב דומילל
תילגנאב רתאהתושדח ינוכדיעו תושדח
"הלאוו" רתאב תושדחה ףד
ףדה .רורטה דגנ תיאקירמאה המחלמה קסועה "הלאוו" רתאב תושדחה ףד
םיוקסועה תונומתלו םירתאל הינפה ןכו תושדח ינוכדיעו תושדח ללוכ
.11.9.2001 ב םימואתה ילדגמ לע הפקתהב

CNN לש (תילגנאב) תושדחה רתא

BBC -ה לש (תילגנאב) תושדחה רתא

םינותיעה לש םירתאב אוצמל רשפא ,תירבעב ףסונ יתושדח רמוח
:םיימויה
"ץראה"
"בירעמ"
"תונורחא תועידי"ונעבצה םהילע םיאשונל םירושקה םיאשונב םיפסונ תורוקמ לבקל חמשנ
ןאכ

ינורטקלא ראודב ןויס הנח לא וחלש אנא תוינפהו םירמוחףועמ תכרעמל הרזח