הקירפא

ןמיתו הקירפא ןרק - דמלנ אלש ץרא לבח
2003 ,לאירפ רפוע חלשו ןיכה

"תדחפמ הקירפא"
הקירפאב בערו תולחמ ,תרוצב לע הבתכ לש ריצקת
2002 טסוגואב 5 -מ םייט ןיזגמ ךותמ
בילטוג םירמ החלשו הניכה

הקירפא לש תופמ

םינוש םיאשונב הקירפא לע עדימ

הקירפא YAHOO

AFRICA ON_LINE

םילייטמל הקירפא

הקירפאב עבט תורומש

הקירפאב תועסמ

הקירפא לע עדיפרגואיג ןודיח
,ןברדב ,היפרגואיגב םלועה תופילאל לארשי תחלשמ תריחבל ןודיח
הילרטסוא
2002 ילויב 7 -ב ביבא לתב םייקתה ןודיחה
ןודיחל הנמזה
ןולאשה לש םויסה בלש לש יבמופה קלחה לש ( תובושתה םגו) תולאשה
ןודיחה תארקל רטוח השמ ןיכהש תגצמ ,הקירפאמ תוארמ