רבד חתפ

יפד ללוכה ןושארה יפרגואיגה ןולעה תא םכינפב גיצהל וננוצרב
ויתובקעבש םיווקמ ונא .הנוילעה הביטחב היפרגואיגל םירומל עדימ
.םיפסונ עדימ יפד ואובי
שדח עדימ איבהל ,םירומה ןיב רשקה תא רפשל םתרטמ ,הלא עדימ יפד
.הלעפהל םישדח תונויער תתלו ןכדועמו
תועצה ,םירמוח וחלשתש ונל בושח ,םיירופ ויהי עדימה יפדש תנמ לע
.םירחא םירומל םורתלו רישעהל לוכיה רבד לכו תולעפה ,םירועישל
.וחלוש םשב םסרופי ,םסרופיש רמוח לכ
תינגד רובע) היפרגואיגל ר"מפמ ,רגרבניה קחצי :חולשמל תבותכ
,2 האיבנה הרובד 'חר ,םר-בל ןיינב ,ךוניחה דרשמ ,(הילדו
ונלש ינורטקלאה ראודה יאתל רשי חולשל םג ןתינ .91911 םילשורי
:מ"רה תובותכה יפ-לע
fenig@netvision.net.il
dganit60@internet-zahav.netןולעה תליחתל הרזח

ףועמ תכרעמל הרזח