:םיפיטה רודמ

:ןיסנאה תארוה לועיי
לש תויאשונו תויסיפ תופמ לש םיינועבצ םיפקש סלטאהמ םלצל ןתינ
ךכו םידימלתה ינפב םנירקהלו םלועב םירוזא לש וא תונוש תונידמ
לש תינטרפ הדובעל הימדהכ הפמ תויונמוימ לש תיתתיכ המגדה רשפאל
.םידימלתה

.(אבס רפכ ,"ילילג" רפס-תיב ,ןמכורב הנולא)ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח