תרוצבה תנש םע לארשי תנידמ תודדומתה - םימ

םויה ובצמל המוד בצמב רבכ היה לארשיב םימה קשמש רמוא םימה ביצנ
.הבורקה הנשב רוסחמל הנכס ןיא ןכלו
וקל תחתמ מ"ס -20כב סלפמה דרי רבמבונ שדוח דעש תורמוא תויזחתה
ינפל 213.30- ל עיגי סלפמה יכ םינעוט םיינוציקהו םודאה
.תולעל ליחתיש
לדגי תרניכה לש הריגאה חפנ יכ םינעוטו יבויחה דצה תא םיאורה שי
.ק"מ ןוילימ -700ל
תוכרעהה .ירשפאה םומינימל דע תרניכהמ הביאשה תא התיחפה תורוקמ
בקעמ תולועפ .תוקולח םתוכיא לע םימה סלפמ תדירי תעפשה יבגל
.םודאה וקל תחתמ סלפמה תדירי םע ולחי תופיקמ רוטינו
םיסלפמה תדיריש םירמואו וז הכרעהל םידגנתמ םיבר םיגולורדיה
,(םודאה וקהמ הדירי לע חווד רהה רפיווקאב) תינוציק התייה הנשה
לארשי לש םימה תודותע דיתעב תומושג םינש הנאובת םא םג ןכל
.תונטק הניהת
היהת םאש ןעוטש ,(תורוקמ תרבחל ץעוי) ינלוג .ז ףרטצמ וז העדל
םא םג היישעתלו יתיב שומישל םימב רוסחמ יופצ תפסונ הנוחש הנש
םיווקל תחתמ הביאש :ויהי תונורתפה .תואלקחל םימה תוסכמ ומצמוצי
.םימ תלפתה תארקל תוכרעהו םימה תורוקמ לכב םימודאה
םייונישה לע חקפיש רוטינ ךרעמב הוולמ תויהל תבייח הביאשה תרבגה
תוראשנש םוהיזהו תוחילמה תומרב היילעה לע ןכו םימה תוכיאב
.עקרקב
םיחלוקש ןוויכ יתייעב אוה ףא היקשהל םיחלוקב שומיש לש ןורתפה
ימ םוהיזלו עקרקה תוחילמב היילעל םורגל םילולע הדורי תוכיאב
.םוהתה
האצותכ החלמה ךילהת םירבוע ףוחה רפיווקאמ םיעטק המכש אצמנ
תעבונ תירקיעה היעבה .ן"דפשהמ םיחלוק תרדחהמו םיחלוקב היקשהמ
רוהיטה ךילהתב ןורתפ םהל אצמנ אלש םיכפשב םייוצמה םירמוח םתואמ
.(תודבכ תוכתמו ןרתנ ,ןורוב)
לש אוצי עונמל הלולע תיאלקחה תרצותל הייתשה יממ םימהזמ לש רבעמ
.םירימחמ םינקת תונורחאה םינשב תצמאמש הפוריאל וז תרצות
יתב ןכש ,תרוצבהמ םויה דע תוירקיעה תועגפנה ןה עבטה תורומש
.תרבגומה הביאשהמ האצותכ ץיקה תישארב רבכ ושבייתה םיבר לודיג
םמיאתהלו עבטה תורומש תא םקשלו רוזחל ידכ רושע שרדייש הארנ
.רתוי םיכומנ םוהת ימ יסלפמלו רתוי תונטק םימ תויומכל
לארשיב םיעקשמה תומכש תעבוק םינמרג םיאזח ידי-לע הנכוהש תיזחת
.הטמו תעצוממ היהת בורקה ףרוחב


ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח