לבזה לש ודיתעו הייריח לש הדיתע

רוזא תא וללכיש םנוד 8500 ינפ לע ערתשיש קראפ אוה ןוליא קראפ
ןילופורטמה לכ יבשות תא תרשל דיתע קראפה .לארשי הווקמו הייריח
.(רבעשל הלבזמה רתא לע) הקורי תיפצת תעבג וזכרמבשכ
שי ןכ ומכ .תיצרא ראתמ תינכתב ונגעל שי טקייורפה תא םדקל ידכ
םילערה םע תודדומתהלו הפשאה רה בוצייו ןופידל תונורתפ אוצמל
.םוקמב םיברה
ןופצב תויוצמ תופולחה לכ .הייריח רתאל תופולח הנומש תועצומ
ידי לע ועצוה תועצההמ קלח .ןד שוגמ תלוספה עוניש תושרודו בגנה
.ילכלכ חוורל רוקמ תלוספ ירתאב םיאורה םייטרפ םימזיו םיצוביק
רתאש וחיכוה םיאדוד רתאב םויכ תוטקננה תומדקתמה הנמטהה תוטיש
ילעפמ םיקהל ודצב ןתינ ףאו יתביבס דרטמ חרכהב וניא תלוספ תנמטה
.תלוספ רוזחמו ןוימ
תדימ תא ןובשחב חקית תלוספה ירתא לש םמוקימ רבדב תיפוסה הטלחהה
לע העפשה ,םוהת ימל הברִק) הביבסה לע רתאה לש ותעפשה
.(תויתשתו םיבושייל הברקו ףונה
הניא םירתאה תלוכת םויכ רבכ יכ ןעוט הביבסה תוכיאל דרשמה
תמקהב ךרוצ היהי םישדח םירתא ומקוי םא םגו תלוספה תומכל הקיפסמ
.תלוספ תפרשו רוזחמ ינקתמ


ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח