חותיפ תארקל ךותמ ריצקת - לארשיב םימ - םייתביבס םיטביה
/ הביבסה תוכיאל דרשמה  םיינושאר םיכמסמ / אמייק-רב
*1998 ראוני

םתומכו םימה תוכיא לש םייתביבס םיטביה

.לארשי לש תערכמה תיתביבסה היעבה תא תווהל לולע םימב רוסחמ
האצותכ םימה תורוקמ תוכיאב תורדרדיהה בקע רימחמ םימב רוסחמה
חותיפה יכילהת .םייאלקחהו םייתיישעתה ,םייפרגומדה םיצחלהמ
םדאל תילאיצנטופה תומכה תא וניטקי םייופצה הייסולכואה לודיגו
.םימה תורוקמ םוהיזל לאיצנטופה תא ולעיו

עקר
תורוקמ תא םיניזמה ,םימה תווקיה ירוזאב תעצוממה םיעקשמה תומכ
קר וז תומכמ .ק"מ ןוילימ -10,000ל העיגמ ,לארשי לש םינושה םימה
ןוכיתה םיה לא םימרוז וא םיפדנתמ םימה ראששכ ,שומיש ירב םה 18%
קלחבו ףוחה ירוזאב רתוי לודג םימל שוקיבהש דועב .חלמה םי וא
םיזכורמ םימה תורוקמו םימה ירגאמ ,םימשגה ,ץראה לש ימורדה
.הנידמה ןופצב רקיעב

םימה לאיצנטופ
-1.8ב תדמאנ לארשי תושרל תדמועה תללוכה תיתנשה םימה תומכ
שפנל םימה לאיצנטופב יוטיב ידיל אב םימב רוסחמה .ק"מ דראילימ
תוכומנה ןמ םימ תומכ ,[-1993ל ןוכנ] הנשל ק"מ -330כ 
.שפנל םלועב
ןוילימ -2,025ל עיגהל היופצ םימ לש תללוכה הכירצה ,2000 תנש דע
ק"מ ןוילימ 160 ,םיריפש ק"מ ןוילימ 1,470 םכותמ  ק"מ
םיכפשה ימ לכמ -60%כ םויכ ,םיחלוק ק"מ ןוילימ -395ו םיחילמ םימ
.םינוש םילובי לש היקשהל םילצונמ רבכ
םהו הלוע ןיחלוקה ימ לש םתוכיא ,םיבר רוהיט ינוכמ תמקה תובקעב
תאז ,יתיישעתו ינוריע שומישל ונפוי םיריפש םימו תואלקחל ונפוי
ילבמ ינוריעה רזגמה לש םירבוגו םיכלוה םיכרצ לע תונעל ידכ
.תיאלקחה תוחתפתהב עוגפלןולעה תליחתל הרזח


ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח