חותיפ תארקל ךותמ ריצקת - לארשיב םימ - םייתביבס םיטביה
/ הביבסה תוכיאל דרשמה  םיינושאר םיכמסמ / אמייק-רב
*1998 ראוני

םימה תוכיא

ףוחה רפיוקא
,הלש תואלקחהו היישעתה לש יראה קלחו לארשי תייסולכואמ שילשכ
ידי לע םהדזמ הז רפיווקא .ףוחה רפיווקא אצמנ ובש רוזאב םיזכורמ
,[תוקנח] םיטארטינ ,תוחילמ ללוכ ,םיימיכו םיילאיבורקימ םימהזמ
.תוליער תוינגרוא תובוכרתו םיקלד ,תודבכ תוכתמ
תורבטצה (2 .םי-ימ לש הרידח (1 :החלמהל תוביס  החלמה
רתי תביאש (3 .םירחא תורוקמו הייקשה יממ םיסמומ םיחלמ לש תיטיא
םיחלמהו םוהיזה ירמוח תפיטש תא הענמו םוהתה ימ סלפמ תא הכימנהש
ינגאל יצראה ליבומהמ ההובג תוחילמ ילעב םימ לש הסינכ (4 .םיל
םימ תרדחה תוליעפמו םיחלוק ידי לע היקשהמ ,םירחא םוהת ימ
.םוהתה ימ רגאמ שודיחל
ןיידע ,רתיה תביאשב הדיריו םימה קשמ לש רתוי בוט לוהינ תורמל
יפ לע .םידירולכה יזוכירב רטילל/םרג 1 לש תעצוממ היילע שי
תוחילמ תמרל רבכ ועיגה תוראבהמ 10% ,יגולורדיהה תורישה תכרעה
יתיב שומישל םיאתמ וניאש זוכיר והז .רטילל/םרג 250 לע הלועה
תיצחממ הלעמל ,הנש 25 ךותש יופצ .יאלקח שומישל לבגומ ףאו
.תרתומה תוחילמה תמר תא ורבעי תוראבה
.1 :םוהתה ימב הקנחה תורוקמ  [הקנח] טארטינ תורבטצה
.םיכפוש תורוב .4 .םשג ימו היקשה ימ .3 .םיכפש .2 .רתי ןושיד
.הפשא ירובצמ .7 .תומהב שרפ .6 .םילחנב םימרוזה בויב ימ .5
םלועב לבוקמה ןקתהמ הובג ['ל/ג"מ 70] ץראב םויה לבוקמה ןקתה
.עיגהל םיפאוש ונא וילא ,['ל/ל"מ 50] יברעמה
םידמוע םניא ףוחה רפיווקאמ םיקפומה םוהתה יממ -17%כ םויכ רבכ
.עיגהל םיפאוש ונא וילא ןקתהמ ףא םיהובג -60%ו ילארשיה ןקתב
יתנשה לודיגה בצק םהב תואבה םינשה -25ב רימחהל יושע ףא בצמה
.'ל/ג"מ 1 לע דמוע
אוהו ירעזמ אוה תודבכ תוכתמ ידי לע םוהיז  תודבכ תוכתמ
יטיאה רבעמה בצק בקע .םימיוסמ היישעת ירוזא תברקב םירתאל לבגומ
םינשב רתוי טלבתהל היושע היעבה ,עקרקה ךרד תודבכ תוכתמ לש
.תואבה
האצותכ םרגנ קלד ידי לע םוהת ימ םוהיז  קלד םוהיז
ינקתמ תברקב ללכ ךרדב תרצונ איה .תורוניצו םינקתממ תופילדמ
לופיט תוטיש וחילצה תונורחאה םינשב .קלד לש קוקיזו ןוסחא
.קלד םוהיזמ ועגפנש םירתאב לופיטו םוקישב עייסל תוילאיבורקימ
ופלדש םיקלד ידי לע םוהת ימ םוהיז לש םירקמ המכ ולגתנ ,הנורחאל
.קלד תונחתב םינשי קלד ילכממ
.הרבדה ירמוחמ רקיעב םרוקמ  םיינגרוא םימהזמ-ורקימ
םיאצממה בור .תונורחאה םינשב קר הדלונ ולא םימהזמל תועדומה
הפיח ץרפמב היישעתה רוזאב תוזכורמה תוראבב ואצמנ הז םוהיז יבגל
ךרוצל שומיש ללכמ ואצוה ולא תוראב .ןולוחב היישעתה רוזאבו
ךכ לע ועיבצה תורוקמ תרבח הכרעש רקס לש תואצות .הייתש ימ תקפסא
.בחרנ ףקיהב םוהיז ןיידע םייק אלש
םוהיזה תדימ תא םיעבוקה םינקתה  ילאיבורקימ םוהיז
תויתרגש תוקידב .-1989ב ופרחוה הייתשה ימב רתומה יגולוירטקבה
תודיעמו תוימוקמה תויושרה ידי לע ןהו תורוקמ ידי לע ןה תוכרענ
.םיבשותל םיקפוסמה הייתשה ימ תוכיאב רופיש לע

[רהה] םינינת - ןוקרי רפיווקא
ךפוה ,ףוחה רפיווקאב םימה תוכיאב ןהו תומכב ןה תורדרדיהה בקע
רפיווקא ,תאז םע דחי .ץראב הייתש ימ לש ישארה קפסל רהה רפיווקא
בקע ,םוהיזל דחוימב דעומ ,ריג ןבאמ יונבו דואמ קומע אוהש ,הז
דועב .וכרד םימהזמ םירמוח לש ריהמה רבעמהו יטסרקה ויפוא
לוכי רפיווקאה לש רתי לוצינ ,םויכ היעב הווהמ הניא תוחילמהש
.הביבסבש חלמ ימ תורוקממ וכותל חלמ ימ לש הריהמ הרידחל םורגל
םוחתב אצמנ הז רפיווקא לש שדחמ יולימה רוזאש ןוויכמ
לארשיל םיניטסלפה ןיב ומתחייש םיידיתעה םימכסהה ,הימונוטואה
לולכל םיבייח ,ףתושמ שומישב אצמנה ,רהה רפיווקאב שומישה אשונב
ימ ,ינוריע םוהיז לש הרקבו חוקיפל תוסחייתמה תורימחמ תושירד
לש םוהיז עונמל ידכ תנכוסמ תיתיישעתו תיאלקח תלוספו םיכפש
.םוהיזל דחוימב שיגר אוהש ,הז רפיווקא

תרניכה
לש יגולוקאה ןזאמב יונישל ואיבה תרניכה ביבס חותיפה יכילהת
םירקחמ עוציבו םגאה לוהינ םשל המקוה תרניכה תלהנמ .םגאה
.וימימ תוכיא לע הרימשה תא וחיטביש
ושחרתה אלו הערוה אל תרניכה ימ תוכיא יכ וארה ,ועצובש םירקחמ
םינשה 20 ךלהמב [תוצא לש רבגומ לודיג] היצקיפורטואוא יכילהת
ידיל האב תונורחאה םינשב םגאה ימ תוכיאב רופישה .תונורחאה
.סמומה ןצמחה זוכירב היילעו םימה תוחילמ תדיריב יוטיב

םיכפש - בויב ימ
80%] לארשיב םימ םוהיזל ירקיעה םרוגה םה םיינוריעה םיכפשה
630 ךותמ ק"מ -400כ .[היישעתב ורוקמ 18% ,יתיבה רוטקסב ורוקמ
הרוצב ק"מ 280 קר םילפוטמ םכותמ .םיכפושכ םיטלפנ שומישבש ק"מ
שילש ,תואלקחב רזוח שומישל חלשנו ההובג המרב לפוטמ שילש .התואנ
לופיט אלל השעמל רתונ ראשהו רתוי תוכומנ תומרב לפוטמ ףסונ
.טעמכ
,היקשהל ושמיש -42%כ הבוט הרוצב תלפוטמה םיכפשה תומכ ללכ ךותמ
םילחנל ומרזוה ראשהו ףסונ לופיט רחאל םוהתה ימל ורדחוה 23.5%
.םילו
קלחהש אצמנ םילחנ רוטינל הדיחיה ידי לע ופסאנש םינותנה ךותמ
תורמל ךא .םילחנה לא תוישפוחב ךפשנ אלו ףסאנ םיכפשה ימ לש יראה
,ןכ ומכ .םהב לפטל שיש םייתדוקנ תורוקמ רפסמ ןיידע שי תאז
[הצוב רקיעב] תלוספ םירציימ םה ףא םיכפש רוהיטל םימדקתמ םינקתמ
קר ךא תואלקחב ןשדמ רמוחכ הצובב שמתשהל ןתינ .הנממ רטפיהל שיש
ימב תפסונ היעב .תוכומנ הנייהת הב תודבכה תוכתמה יזוכיר םא
קזנ עונמל ידכ התיחפהל שיש ההובג תוחילמ אוה םילפוטמה םיכפשה
.םוהתה ימל
ןימזה ,יוצמה רוקמה תא םיווהמ םיחלוק  םיכפש רוזחמ
רוסחמה תייעבל יקלח ישעמ ןורתפ םיקפסמו םימ תפסותל רתויב לוזהו
םייופצ םיכפש ק"מ ןוילימ -400כ 2000 תנש דע .לארשי לש םימב
.היקשה םשל רוזחמל
אוה ןד שוג לש םיכפשה ימ טקייורפ  םיכפש ימב לופיט
ןוילימ -1.5כ ובו ר"מק 220 לש רוזא תתרשמה תמכחותמ תכרעמ
-75כ ,לעפמב םיכפוש ק"מ ןוילימ -87כ ולפוט -1993ב .םיבשות
לוח ינגאב רוזיפ תועצמאב םוהתה ימל ורדחוהו ורזחומ ק"מ ןוילימ
ינקתב תדמוע ורדחוהש םילפוטמה םימה לש ההובגה תוכיאה .החבשהל
טעמכ תומכב היקשהל אלא וז הרטמל םישמשמ םניא םה לבא ,הייתשה ימ
.[היקשהל וקפוס ק"מ ןוילימ 100] בגנב תלבגומ יתלב
ןוילימ -38ב לפטמה םיכפשב לופיטל ףסונ טקיורפ םייק הפיח רוזאב
קמע יאלקח תא םיתרשמה ,תינוניב תוכיאב םימ רציימ הז לעפמ .ק"מ
םיצופיש יבלשב אצמנ לעפמה .ןושיקל תכפשנ הרתיה וליאו לאערזי
.לפטמ םהבש םימה תוכיא תא רפשלו ולש תלוביקה תא לידגהל ידכ
היינבב אצמנש ףקיה בחר ןקתמב לפוטי תיברעמה םילשורי לש בויבה
יצחכ תרשי אוה .1998 ינויב לועפל ליחתהל רומאו ריעה ברעמב
ותוליעפ לחה הז לעפמ .ריעה תייסולכואמ -70%כ םהש םיבשות ןוילימ
.1999 תנש ךלהמב
.םיכפשה ימב לופיטל תונטק תוימוקמ תוכרעמ תומייק ץראה יבחרב
הדימב יולת רבדהו הדיחא הניא ולא םינקתממ םיאצויה םימה תוכיא
דימת אלש ,תוימוקמה תויושרה ידי לע םירתאה תקוזחת תמרב הבר
.הבוט
ומלשוה םהמ 280 .םיכפשב לופיטל םיטקיורפ 960 המקהב ויה -1993ב
תסינכ םע .םינוש היינב יבלשב ןיידע םיאצמנ םירחאו -1996ב רבכ
וררחושיש םילפוטמה םיכפשה תוכיא דואמב רפתשת הלועפל םינקתמה לכ
.תואלקחל ושמשיו םילחנל
ללכמ -5%כ ךרוצ יתיישעתה רוטקסה  םייתיישעת םיכפש
,הטעמה םתומכ תורמל .לארשיב םיכפשה ללכמ 18% רציימו םימה תכירצ
הביבסל תושק קיזהל תולולעה תוילילש תועפשה םייתיישעת םיכפשל שי
ףלא האמל הוושה תומכב םיינגרוא םיכפש תרציימ הבלחמ ,המגודל]
תולע .דואמ ההובג איה יתיישעת בויבב לופיטה תולע .[םיבשות
ורדגוהש תוישעתה .גופסל לק דימת אל םייתיישעת םילעפמלש
יתב ,ליטסקט ,תכתמ ייופיצ :ןה םהיכפשב לפטל בושחש תונושארכ
.םילקימיכו הרבדה ירמוח ןוזמ ,םייחבטמ
בויבה תוכרעמל םינוש םימהזמ תמרזה תא םצמצל ןויסינ שי ,םויכ
,םיטנגרטד ,םינגרוא םירמוח ,םיחלמ ומכ םימהזמ ,םילחנהו
.םירחא םידדוב םירמוחו םידירואולפ
םיכפשב רתומה תודבכ תוכתמ לש ילמינימה זוכירה רדגוה ,ןכ ומכ
.םייתיישעת
םישמשמ ןיחלוק לש תולדגו תוכלוה תויומכש ןוויכ ,תונורחאה םינשב
םישענו םיכפשה לש תללוכה תוחילמה תמרל סחייתהל ולחה היקשהל
לע תאז .רתי תוחילמ לש םיקזנהמ ענמיהל ידכ התוא םצמצל תונויסינ
ידי לע ןכו איצוהל םילעפמל רתומש םיכפשה תוחילמ תמר תלבגה ידי
םייפולח םירמוחב שומישל רבעמ ןכו םיחלמה רוזחמל תוקינכט תסנכה
.םיחלמ תוריתע תוישעתב

םילחנ םוקיש
םילחנה לכ טעמכ ,ויתוחולשו ןדריה לחנ לש ינופצה קלחה טעמל
םימה .םימב רוסחמ איה םירקמה בורב הביסה .םימהוזמ לארשיב
תינוריע הכירצל ושמשיש ידכ ,םהלש העיבנה תורוקמב םיספתנ
םיכפשה ימ לש םילחנל המרזהמ האצותכ רימחמ בצמה .תיאלקחו
םייאלקחו םייתיישעת םיכפש םג םימעפלו  םיינוריעה
.תוצא תוטשפתהו םישותי תוברתה תא םידדועמו ,חמוצבו יחב םיעגופה

ףוגכ םילחנ םוקישל הלהנמה תא הביבסה תוכיאל דרשמה םיקה -1994ב
תורטמה .םייתלשממה םיפוגה ידי לע תועצבתמה תולועפל םאתמ
תעינמ ידי לע לארשי ילחנ םוקיש .1 :םה הז ףוג לש תורהצומה
תכרעמהו ףונה םוקישו םהיקיפאל הבוט תוכיאב םימ רורחשו םמוהיז
לע חוקיפל םילחנה לש הנוכנ הלעפה .2 .םדצבש תיגולוקאה
.תורייתו ךוניח ,יאנפ תורטמל םילחנה לש חותיפ .3 .תונופטשה
:םיאבה םידעיה ורדגוה ולא תורטמ תמשגה םשל
.םילחנה לש יוושכעה םבצמ יבגל םינותנ ףוסיא .1
.לארשי ילחנ חותיפו רומישל תבלושמ תימואל תוינידמ תעיבק .2
.םילחנה םוקישל בא תינכת תנכה .3
תמישר יפל םילחנ םוקישל תוטרופמ תוינכת עוציבו תנכה .4
.תויופידע
םילחנה םוקישב רוביצה תוברועמו תירוביצה תועדומה תרבגה .5
.ףונה לע הרימשו
,ןוקריה לחנ :םילחנ העבראב תדקמתמ הלהנמה לש תיחכונה תוליעפה
רשאכו ,דודשא ריעל ךומסה עטקב שיכל לחנו דורח לחנ ,ןושיקה
לחנ לש םבצמ ךורע ןיאל רפתשי ןורשה רוזאב רוהיטה ינקתמ ומלשוי
.רדנסכלא לחנו גלופ
רוהיט ירוזחמ השולש ורבעש םיכפש ,םיריפש םימב רוסחמה בקע
תכרעמה םוקישלו הרימשל איבת וז הסיפת .םימקושמה םילחנל ומרזוי
הדחכה תנכסב םיאצמנש םינימ לע הנגה ,םילחנה ךרואל תיגולוקאה
.ןוכיתה םיה םוהיזב הדיריל איבתו
רשפאתיש בצמל לחנה תא איבהל הנייהת םוקישה תורטמ םירקמה בורב
.גידו שפונ לש תויוליעפ ודצל םייקל


ןולעה תליחתל הרזח

ףועמ תכרעמל הרזח