םייפרגומדה םיטביהה - 2020 תנשב לארשי
תויטילופו תויתביבס תויועמשמו

רפוס ןונרא
הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה
.(היפרגואיגל םירומה םורופב הנתינש האצרה תובקעב)

יללכ
לש ,ולוכ םלועה לש ודיתעל חתפמה איה תיפרגומדה היעבה ,ללככ
לארשי תנידמ יבגלו הובג יעבט יוביר םש ,דחוימב ןוכיתה חרזמה
.בר ןמז דועב אלו ועמשמכ וטושפ תימויק הלאש איה היפרגומדה
םהמ דראילימ השימחכ ,םדא ינב דראילימ 6 םיררוגתמ ולוכ םלועב
הזכ תויהל ךישמיו הובג יעבטה יובירה םשו חתפתמה םלועל םיכייש
ןושארה םלועה) חתופמה םלועה ,תאז תמועל .תובר םינש דוע
.הפוריאב ומכ ,טעמתמ וליפאו רתוי לדג וניא (יברעמה וא 
ולא םינותנלו ,םינש -35-28כ ךותב ומצע ליפכי חתפתמה םלועה
תומחלמו תורוחס תעונת ,תולחמו בער לע ,םלועה הנבמ לע תוכלשה
.תויופצ
,ןדרי ,הירוס ומכ לארשי םע תולבוגה תוצראב רקיעב ,ןוכיתה חרזמב
דחוימב הובג ןיידע אוה יעבטה יובירה םש ,קריעב ןכו םיניתשלפה
ימע תייסולכוא תלפכה ישעמה םשוריפש הנשב םיזוחא 3-3.5 לע דמועו
.םינש -25-20כ ךותב רוזאה
לכ תא ליפכהל לכות ןוכיתה חרזמב יהשלכ הנידמש ןימאהל השק
.יחכונה בצמהמ הייסולכוא לפכ טולקל תנמ לע הל שיש תויתשתה
יחטש תבחרה ,בויב זוקינו םימ תקפסא ,רפס-יתב ,םילוח-יתבב רבודמ
.תינרדומ הרבחב ול קוקז םדאש המ לכו תירוביצ הרובחתו תואלקח
וא תיניתשלפ תושי ,ןדרי ,קריע ,הירוס וז היהת ,הנידמ התוא םא
תלפכה ושוריפו 2% ביבס וניה יעבטה יובירה םשש) םירצמ וליפא
םיתורישה תלפכה תמישמב דומעת אל ,(הנש 40-30 ךותב הייסולכוא
םיתורישל הכזת אל תפסוותמה הייסולכואה לכש ירה ,הנש -20כ ךותב
תנכוסמ איה וזכ הייסולכוא .דרת הייח תמרו תשאוימ היהת ,םיריבס
דעו ,רורט ומכ תוינוציק האחמ תולועפל הנפתש ריבס ששח םייקו
בצמל תועדומ תורישעה םלועה תונידמ .תינוציק תימלסומ שדוק תמחלמ
ןקבאמב ולא תוצראל עייסל תנמ לע לכה םויכ תושועו הזכ ירשפא
אשונב רבודמ יכ ךבוסמ ןיינעה .חותיפה תרבגהלו הדוליה תנטקהל
םגו תוינבמ תוביסמ עלוצ אוה םג חותיפהו תיתד הניחבמ ןועט
...םידלונה ינוילימ ידי לע תעלבנ החימצ לכ  תויפרגומד
יבגל םייתעבש ןוכנ ונל בורקה בחרמבו םלועב ונראיתש לכ
היופצה השקה תיזחתה תא חתננ םרטב לבא .תיברעמה לארשי-ץרא
תורשפאו רומיה וב שי יוזיח לככ יוזיח יכ רמאנו םידקנ לארשיל
תוטלחה ילבקמו ללכב הרבח תאז םע דחי .תולודג וא תונטק תויועטל
םינשה תארקל קשמה תנכה יכרוצל תויזחת ילב םילוכי םניא טרפב
םתיינבו םירוטרנגה תנכה ךשמש חוכ תונחת ןונכת הז םא .תובורקה
,אבצ ,םירומ תרשכה ,רפס-יתב תמקה יבגל ךכ ,תובר םינש ךרוא
לבוקמ ,תויזהב תוגשל אל ידכ .'וכו הרובחת תוכרעמ ,םימ וא הרטשמ
.ךכל רבעמ אלו הנש -20-15ל תויזחת תתל
םייטמרד תוערואמ תוהזל םילגוסמ ונא ןיא המכ דע ריהבהל ידכ
תיזחת תתל ונשקבתנ יכ ונל ןיימדנ םא יד תישארב ירדס םינשמה
וז ומכ םלוע תמחלמ תוזחל היה רשפא םאה .-1930ב תיפרגומד
שולשש רעשל היה ןתינ םאה ?םידוהי ןוילימ השיש תדמשהו ,וניווחש
?לארשי תנידמ םוקת וז הארונ האוש ירחא םינש
םאה ,-1980ב םינש -20ל הייסולכוא תיזחת לע ףרגומד לאשנ היה םא
?לארשיל םידוהי ןוילימכ תיילעו תוצעומה תירב תליפנ תא הפוצ היה

אלמ םלועה יכ רוכזל תעב וב ךא תויזחתב םיבייח ונאש ונדמלל תאז
ךא ,יאנת לע רמאנ ,רמאנש לכ .םירחאו ולאכ םייטמרד םייונישב
.רפוכי לב אטח והז 'רדסב היהי' תשיגב תויפרגומד תומגממ םלעתהל
,םיינוחטיב ,םיילכלכ ,םייתרבח םהמ םימוחת לש הרושבש ןוויכמ
תעוצרל לארשי ןיב דירפהל ונתורשפאב ןיא םייגולוקאו םייפרגואיג
םידרפנ םיריצ ינש לע בוסיי ונלש ןוידה ,ןורמושו הדוהיו הזע
,לארשי-ץרא לש היפרגומדו דבלב לארשי לש היפרגומד ,םירושקו
.ולא םיריצ ינשב ןה םג הנייהת קיסנש תונקסמהו

לארשי-ץרא לש יפרגומדה הדוחיי
היתונוכת תא גיצנ אלא ץראה לש תיפרגומדה הירוטסיהל רוזחנ אל
.2020 תנשל תויזחתו תויוושכעה
(ןורמושו הדוהיו הזע תעוצר ,לארשי ייברע) לארשי-ץרא ייברע ברקב
ומכ םירועישה הדוליל עגונה לכב .םלועב םיהובגה ןמ יעבטה יובירה
לש התומתה ירועישל עגונה לכב לבא ,הקירפא תונידמ רתיו הינקב
לארשי ייברע לצא) ולוכ םלועב םיכומנה ןמ םה לארשי-ץרא ייברע
םידלי וז הייסולכוא בורש םושמ תאזו םלועב םיכומנה םה הצובקכ
ירועיש וניהש) יעבטה יובירה ךכ םושמ .(!םירגובמה םיטעמו רעונו
הנשב 3.5% ביבס ענו הובג ךכ לכ אוה (התומת ירועיש תוחפ הדולי
.(םימלסומה לצא)
אצמנ ךכו הנשב םיזוחא -5-4.5ל עיגמ יעבטה יובירה םיאודבה לצא
יובירה ןורמושו הדוהיב .(םלועב הובגה יעבטה יובירה) הזע תעוצרב
.לארשי ייברע ברקב ומכ
תיברעה הייסולכואה לפכות ,ךשמיי הז יעבט יוביר םאש איה תועמשמה
.ךרעל הנש -20-15כ ךותב
האצותכ ץראה יברע ברקב תונורחאה םינשה -30ב דרוי יעבטה יובירה
יהוז .תויברעה תויסולכואה לכל הגרדהב תרדוחה היצזינרדוממ
יובירב האורש ימ לכל עקרקה תא תטמושה דואמ תיבויח תוחתפתה
גוז לכ םא םגש םושמ ךכ םירבדה ןיא ךא .רחא וא הזכ םויא יעבטה
הנוכמ רבדהש יפכ וא) םידלי ינש קר וייח ךלהמב איבי יברע
-20כ דוע תוחפל םישורד (תיברעה השיאה ןוירפב הדירי 
םידלי -2ל -1999ב ,םידלי -5ל -1964ב השיאל םידלי -10מ) הנש
יפלאש םושמ תאזו ,שממ דרי יעבטה יובירה רשא דע (דיתעב דבלב
םידלי יפלא םלועל ואיבי ולאו ןוירפה תפוקתל וסנכי םיריעצ תוגוז
.תוחפ איבי דבל גוז לכש תורמל
דואמ תיטיא הטאה שוריפש "יפרגומדה םוטנמומה" תארקנ וז העפות
םידלי םה םהיבשות תיצחמ ידכ ןלצאש תויסולכוא ברקב יעבטה יובירב
.רעונו
ךומנ אוהש הנשב -1%כ לע דמוע יעבטה יובירה לארשי ידוהי ברקב
.ברעמה תוצראמ םיילפכ טעמכ הובג ךא תיברעה הייסולכואל תיסחי
םיבשייתמה ברקב ומכ לארשיב תידרחה הייסולכואה ברקב יכ ןייצנ
לש הזמ לפונ ונניא יעבטה יובירה ןורמושו הדוהי יבחרמב םידוהיה
ידכ איהש הייסולכואב רבודמ כ"הסב יכ רוכזל שי לבא ,םיברעה
,םירחאה וליאו ץראב םידוהיה ללכמ םיזוחא םישולש ילואו םירשע
תא ונלביק ןכ לעו םידלי תוחפ הברה םלועל םיאיבמ םיינוליח םבור
.לארשי ידוהי תא ףקשמה 1% לש האצותה
הייסולכואה לודיג ןכלו םידוהי תטלוק ץרא איה לארשי ,תאז םע דחי
לודיג רבכ והזש ,הנשב -2%כ ביבס תונורחאה םינשב דמוע תידוהיה
יבחרב םידוהיה םילועה רגאמ םאה איה הלאשה .הובג הייסולכוא
יולת רבדה ?ןֵטָק וא לֵדָג םלועה
תדימ ךדיאמו םידוהי תופידר ,תוללובתהה ידממ ומכ םינתשמ הברהב
.הב רוגל םיצורש תיתוכיא ץראכ לארשי לש הכישמה
ינותנ דרפנב ,הלוכ ץראה לש הייסולכואה ינותנ תא איבנ 1 חולב
יוביר םע ,הנשב ףלא -50כ לש וטנ היילע הפוצה תיזחת םע םידוהי
.-1%ל בורק וניהש יעבטה
,לארשי ייברע ללכל םיסחייתמ םינותנה תיברעה הייסולכואל רשאב
יעבט יובירהש םירצונ םיברע ללוכ ,תיחרזמה םילשורי ייברע ללוכ
םידוהיה ןיב םרועישש םיזורד םגו םידוהיה לש הזל דואמ בורק םלצא
.םימלסומה ןיבל
ואבוה םהמ דרפנבו הזע תעוצר ייברע לע םינותנ ואבוה דרפנב
.ןורמושו הדוהי ייברעמ לע םינותנ
םינותנב תועיפומ ןניאש הייסולכוא תוצובק 3 דוע ונפרצ חולב
רבודמ  דבלב םירעושמ םה ןכ לעו לארשי תלשממ לש םיימשרה
ןוישרב ןאכ םיהושה (םיברע םניאש) םירז םידבוע יפלאב לכ םדוק
.קוחכ אלש ולאו
ועיגה םתיברמ רשאו םידוהי םניאש םיסור יפלאו תואמב רבודמ
ץראל םיננתסמ ןכ ומכ .תבורעת יאושינב וא םתד תאווסה ךות לארשיל
םייניתשלפ םיברע םבור ,תונכשה ברע תונידממ םיברע יפלאו תואמ
.קוחכ אלש םהלש 'הבישה תוכז' תא םצעב םישמממה
ןניא ןכלו תסנכל תועבצהב תופתתשמ ולא תוצובק 3 ןיא םנמא
,ןצמח תומשונה תויסולכוא ולא לבא ,תסנכה בכרה לע תועיפשמ
בויב תורציימו תואירב ,ךוניח ,רויד ,הרובחת ,ןוזמ ,םימ תוכרוצ
לארשיב השענה לע תורישי םיעיפשמ םה ןכלו רחא חרזא לכ ומכ הפשאו
.התביבס תוכיא לעו
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנו תויזחת ירפ ןה ןלהלש םינותנה
3 יבגל רזענש רבחמה תדובע ןכו םינוש תויזחתו ןונכת יפוג לש
.םינוש תורוקממ םינדמואו הדש ירקסב תוילמרופ אלה תוצובקה
ישנא ןיב חוכיו היהי אל יכ תואדווב עובקל רשפא הז בלשב רבכ
וא וזכ דעי תנש יבגל תויהל הלוכי תועט ,תומגמה יבגל עוצקמה
.ןלהל איבנש תויועמשמה יוניש םושמ וזכ תועטב ןיאו תרחא

2000, 2020 םינש - לארשי-ץראו לארשיב הייסולכואה בכרה :1 חול
1980,
(תרחא ןיוצ םא אלא םיפלאב םינותנה)

(%) לארשי ץראב (%) לארשיב 2020 (%) לארשי ץראב (%) לארשיב 2000 (%) לארשי ץראב (%) לארשיב 1980
41.7 67 6,400 49.9 72.6 4,800 64.7 80.7 3,300 םידוהי
- - 0.400 - - 0.200 - - - םיסור
- - 0.500 - - 0.300 - - - םירז םידבוע
- - 2,100 - - 1,300 - - 0.640 לארשי ייברע
- - 0.150 - - 0.005 - - - לארשיב םייוצמה םיברע
קוחכ אל
- 33 3,150 - 27.4 1,805 - 19.3 - םידוהי אל כ"הס
- 100 9,550 - 100 6,605 - 100 3,940 לארשיב היסולכוא כ"הס
- - 2,500 - - 1,200 - - 0.445 הזע ייברע
- - 3,300 - - 1,800 - - 0.718 ןורמושו הדוהי ייברע
- - 5,800 - - 3,000 - - 1,163 תושיה ייברע כ"הס
תיניתשלפה
58.3 - 8,950 - - 4,805 - - 1,803 םירחאו םיברע כ"הס
לארשי ץראב
100 - 15,300 - - 9,605 - - 5,103 ץראב היסולכוא כ"הס
לארשי

1981, 1999 ס"מל :תורוקמ
הדש ירקסו רקחמ יבושיח ,דיבר .י

תונקסמ
,-88%ב 2000-1980 םינשה ןיב הלדג לארשי-ץראב הייסולכואהש דועב
2020-2000 םינשבש ירה ,הבר תיסור היילעו יעבט יוביר תובקעב
ברקב הובג יעבט יובירמ לכ םדוק ,-60%ב לודגל הייסולכואה היופצ
.לארשי-ץרא ייברע
תידוהי היילעמ ןכו םידוהיה ברקב ךומנ יעבט יובירמ האצותכ ןכו
לש םתיילעו םירז םידבוע לש םתריגה ךשמהו ןטק הדימ הנקב
.(תבורעת יאושינמ רקיעב) ץראל היסור יבחרמ םידוהי-אל
ןפב אקווד ונניא יוזחה הייסולכואה לודיגב רתויב יתועמשמה רבדה
ברעבש דוס הז ןיא .יתביבסה ןפב לכ םדוק אלא יברע-ידוהיה
עגונה לכב הסירק ינפב תאצמנ לארשי (2000 תנש) שדחה םוינלימה
תורעי לש תוטעמתה ,הקיר תרניכ ,םימהוזמ םילחנ ,םימב רוסחמל
תעבוט הנידמ) רתאו םוקמ לכב הפשא ירה ,םייעבטו םיעוטנ
.לארשי יחרזא יכרוצל הנעמ תנתונ הנניאש הרובחת תכרעמ ,(...לבזב
ינבו ללכב תומילא ךרד תיקוח יתלב היינבמ קוחה תפיכאב םיישק
רשוכ' ףס תא הרבע לארשיש ןכתיי ,תיעוצקמ ןושלב .טרפב רעונ
.(carrying capacity) הלש 'האישנה
תוכרעמ ןיא .המכ יפ השק תואיצמה הזעו ןורמוש הדוהי יבחרמב
,למשח ,הרובחת ךרד ,םיתבל םימרוז םיממ לחה ,תורדוסמ תיתשת
םא יכ 1 חול דמלמ וזכ השק תואיצמב .םייק אל טושפ לכה ,הקוסעת
-20ב ורבחל םדא ןיבש םיסחיבו תיתשתה תוכרעמב תורדרדיה הלח
לש הייסולכוא תפסות ידי לע תאזו -2000ל 1980 ןיב ופלחש םינשה
ופסוותי תואבה םינשה -20ב ירה ,י"אב תושפנ ןוילימ -4.5כ
תויסולכואה ברקב רקיעבו תושפנ ןוילימ -6כ תיברעמה לארשי-ץרא
רדרדל הלולעה רתויב השק תוזח יהוז .(םידרחו םיברע) ןאכ תושלחה
תומילאה ,הרקי ךכ םא .חתפתמ םלוע תרבחל ןאכ הייסולכואה תא
יגולוקא סיסב לע אלא אקווד ימואל סיסב לע אל ויהי םיכוסכסהו
.(יתביבס)
םתסה ןמ (תידוהי הרקיעב) וזה ץראב הקזחה הייסולכואה ,תאזמ הרתי
םיקוחר תומוקמב טלפמ שפחתו הזה רדרדתמהו השקה רוזאה תא בוזעת
.רתוי
,הנש 20 ךותב רתוי ףאו המצע ליפכת הזע תעוצרש תיזחתה הנוכנ םא
איה הדיתע יבגל םיימיטפוא ראשיהל ידכ םיסינב ןימאהל ךירצ ירה
תחתיפו ןולקשא ,תורדש תורייעה רוזאב הל הנכשה הייסולכואה יבגלו
םיררוגתמה ןורמושו הדוהיב םיבשותה ינוילימ 3 לע היהי המו .םולש
יתלב) השילג היהתש חינהל שי ירה ?הרדחו אבס רפכ ,הינתנל ךומס
.לארשי ירושימ רבעל וז הייסולכוא לש (תיקוח
ןכ םא אלא ,הלוכ תיברעמה לארשי-ץראל רתויב השק תוזח אופא יהוז
תשעתת ,הינפב תבצינה תיפרגומדה היעבה ידממ תא תוגיהנמה טולקת
לש טלחומ יונישב רבודמ .2020 תנש תארקל תונכהב דיימ ליחתתו
לש ידיימ ץומיא .תיניתשלפה תושייבו לארשיב תויופידעה ירדס
תעקבו ינופצה בגנה שוביכ אוה דעיהשכ הייסולכוא רוזיפ תוינידמ
םימייאמה םירפסמה םע דדומתהל ידכ תויתשת לע שגד תמיש .ןדריה
ןמ איהש תופיפצב םילבסנ ויהי ונייחש תנמ לע קוחה תפיכא .ונאבהש
.םלועב תוהובגה
רשפא יא ,רעשב אצמנה ,יתביבס םויא לע ןאכ רמאנה תורמל לבא
רבכ וזה ץראה תרבועש יטילופ יפרגומדה ךפהמה ןמ ןמזב וב םלעתהל
,לארשי-ץראב ידוהי בור רתוי ןיא וז הנשמ לחה ,תישאר .2000 תנשב
םידוהיה 2020 תנשב .-1999ל דעו םישימחה תונש זאמ םייק היהש רבד
יכ ןיבמ הזכ ןותנ ארוקש ימ .הייסולכואה ללכמ -40%כ קר ווהי רבכ
תיניתשלפה תושייה ןמ דרפיהל בושח תינויצ תידוהיה הנידמה תבוטל
.רתויב ההובג תופיחדב
תישאר ,הקיעמ תוחפ הנומתה היהת לארשי תנידמ יככותל רוזחנ םא
תנשבו הייסולכואה ללכמ 72% ןיידע םיווהמ םידוהיה 2000 תנשב
תולובגל רבעמ לא החירב היהת אל םא) תידוהי הבורב היהת איה 2020
ךא ,-67%ל דרי םנמא םידוהיה זוחא .(ונינמש םימעטה ןמ הנידמה
.רכינ ידוהי בור ןיידע והז
םירחובה ללכמ שילשכ לארשי ייברע ווהי תילרוטקלא הניחבמ לבא
תנידמ תכיפהל השירדה תאז תובקעבו רבגיו ךליי יטילופה םלקשמו
."תינויצ-תידוהיה הנידמה" ןובשח לע "היחרזא לכ תנידמ"ל לארשי
הייסולכואמ םלעתהל 2020 תנשב תיטרקומד הנידמ לכות דציכ
בגנהו 'שלושמה'  הרע ידאו רוזא ,לילגה ומכ תוירוטירטב
לא םייטנדיריא םיחופיסל דיתעב תושירד ויהי אל םאה .ינופצה
הייגוסב םג יכ םיחיטבמ 1 חולבש םינותנה ?תיניתשלפה הנידמה
.בר חתמ וזה ץראב 2020 תנשב רורשי תימואלה
ולאכ עבק תולובגב ריכי אלש יברע יבושיי ףצר לש תורצוויהב רבודמ
ןיא יכ ונתוא תדמלמ ןופצה לובג ןונגסב 'תכרעמ רדג' םגו םירחאו
.תויטלחה תומיסח
אל םייחהש רורב ,תויחונ ימעטמ קר 2020 תנש תא ונרחב ,םוכיסל
תויפרגומד תומגמ לע רקיעב ונעבצה ונאו ,הנש התואב םימייתסמ
הרקמ לכב .ןאכל וא ןאכל תושפנ ףלא האמ לש קויד לע אקווד ואלו
דימעמה רבד ,רתויב בר הייסולכוא לודיג לע םיעיבצמ םינותנה
םייח תוכיאב רופישו תילכלכ החימצ לידגהל יוכיסה תא הלאש ןמיסב
.רבדמה לובג לע וזכ הפופצ ץראב
דימעמ םיברעל םידוהי ןיב יפרגומדה רעפה יכ ונייצ ךכל רבעמ
רגתאב דומעל ידכ .לארשי לש ינויצ-ידוהיה הדיתע תא הלאש ןמיסב
תלבקב ןאכ תוגיהנמה לש המוצע תוירחא תלטומ יתביבסהו ינויצה
םיינונכתו םייתרבח תויופידע ירדס יונישו תויטילופ תוטלחה
.םייסיפ
ליחתהל רשפא ,רבדמל הייסולכוא רוזיפ ידי לע תאז תושעל רשפא
יפונמ הקלסלו הפשא ףורשל רשפא ,םילודג הלפתה ינקתמ תיינבב
דודרה םיה לא תאצל םג ילואו הבוגל היינבב ליחתהל רשפא .ונייח
םיפסונ םישיבכ תונבל רשפא ,קוח ףוכאל רשפא .דודשא-ןולקשא רוזאב
תנמ לע םימוטא עבק תולובג בצייל רשפא ,םייחכונ םישיבכ לעמ
ליחתהל ךירצ לבא ...רשפא ,םידוהי אלב לארשי תפצה תא עונמל
...רעשב רבכ 2020 תנש יכ דיימ תאז לכ תושעל


ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח