תילאוטקא היפרגואיג

רועישל העצה
לארשי תנידמ לע היתוכלשהו היקרוטב המדאה תדיער

:רועישה תורטמ
.היפרגואיגה תארוהל םייתושדח םיעוריא ןיב רשק 
.יוזיחה תויורשפאו המדאה תדיער תעפות לע יסיסב רבסה 
.לארשיב המדא תודיערל םישיגר םירוזא 
המדא תדיער לש תורשפאל לארשי תנידמ לש תונכומ 
.לארשיב
סלטאבו אטרכ סלטאב םלועה לש תויגולואיג תופמ :אשונה תגצהל םילכ
.הנבי
.לארשי סלטאמ ןוכיתה חרזמהו לארשי לש תויגולואיג תופמ
.רסכלפ .ע לש רפסהמ תוחולה תקינוטקט לע קרפה
.עבטה תנגהל הרבחה ,תושבי תדידנ :תרבוח
.1994 הנידמה רקבמ ח"וד
.המדא תודיער ינפב הדימע ,היינבו ןונכתל 413 ילארשי ןקת
.(19 ץורע) ואדיו יעטק ,הנורחאה הפוקתהמ תונותיע יעטק
.םינוש טנרטניא ירתאמ עדימ
:אשונה תרבעהל תויורשפא
תרזעב םידימלתה לש תימצע הדובע + החיתפ רועיש 
.ל"נה תורוקמה
םיאשונ יפ לע הדימל תוצובקב םידליה לש תימצע הדובע 
.התיכב תונקסמ תגצהו


ףסונ עדימ :המדא תודיער ינפב םינבמ תּודימע
תדיער ןמזב םינבמ תוגהנתה ?המדא תדיער ןמזב םינבמל הרוק המ .א
המדא
הסנמ הנבמה .ןיינבה תודוסי תחתמ "דקרל" עקרקל תמרוג המדא תדיער
.דדונתהל ליחתמו חילצמ וניא ךא ,ותופיצר לעו ותוביצי לע רומשל
 דוסיה  הנבמה לש ןותחתה וקלח ןושארה בלשב
רומשל הסניו העונתה רחא רגפי ןוילעה וקלח וליאו עקרקה םע עוני
ויהי הנבמה יביכר לע ולעפויש תוחוכה הז בלשב םא .םדוקה ובצמ לע
םורגל לוכיש ינבמ לשכ רצוויי ,םהב דומעל ותלוכימ םילודג
דצל דצמ םידנדנתמ םינבמה .הנבמה תוטטומתהל ףא וא הריבש ,קודיסל
.תנסרתמ םתעונתש דע
.םינבמ לע תימניד הסמעה רצויה ךילהת איה המדא תדיער

דציכ  המדאה תודיער יקזנ תא םיניטקמה ןונכת יכילהת .ב
?המדא תודיער ינפב םידימע םינבמ םיננכתמ
םדא ייחב ךוסחל יושע המדאה תדיער תנכסל עדומש עוציבו ןונכת
היינב לש התרטמ .המדא תדיער לש התושחרתה ןמזב םיקזנ עונמלו
טטומתי אל ךא קזניי םנמא הנבמהש איה המדא תודיערל הדימע
ןיידע אוה המדא תודיער יוזיחש ןוויכ .ןוקית-ירב ויהי םיקזנהו
םיקזנו שפנב העיגפ םומינימל םצמצל הדיחיה ךרדה ,בל תלאשמ רדגב
.המדא תודיער ינפב םידימע ויהיש םינבמ תיינבו ןונכת ידי-לע איה

ךא הנבמב םיקזנ לש םמויק רשפאל איה ותרטמ םינבמ לש יסדנה ןונכת
םיתעל .המדא תדיער ןמזב םינבמה תוטטומתהו שפנב תועיגפ עונמל
עקרקה וא עלסהמ אצוי לעופ איה המדא תדיער ןמזב הנבמל הנכסה
.עקרקב הנבמה לש סוסיבה יפואמו הנבמה יונב וילע

המדא תודיערו לארשי ץרא
ךא ,תיאדו איה דיתעב ץראב ושחרתי תוקזח המדא תודיערש הדבועה
אוה חתפתהל לולעה ןוסאה .ינומה ןוסאב הנוולת ןהש חרכה ןיא
לש םינוכנ עוציבו ןונכת לע הדפקהה תדימ לש אצוי לעופ רקיעב
.היינבה
הנושארבו שארב דעונש יגולומסיס רקחמ עובק ןפואב םייקתמ ץראב
וא המדא תודיער ינפב הדימע היינבל יסדנהה ןונכתה יכרוצל תונעל
.לארשיב המדא תודיער ינוכיס תכרעה םשל ,רמול ןתינ הטשפהב
תלחנ רקיעב איהו הקיפסמ הניא המדא תדיער תנכסל תועדומה ,ץראב
ךא המדא תודיער ינפב הדימע היינבל םינקת םנמא םימייק .םיחמומ
.האלמ הניא םתפיכא
לחה המדא תדיער םגש עירתמ יגולומסיסה ןוכמהמ אריפש יבא ר"ד
םיקזנל םורגת ,ץראה זכרמל בורק היהי הדקומש ,רטכיר םלוסב -5.5מ
.םילודג

?תידיתע המדא תדיערל לארשי תנידמ הכורע םאה
.םימייק םינבמ תודימע תקידב 
.ילארשיה ןקתב תויעב ,הינבל ותוסחייתהו ילארשיה ןקתה 
.היתויעבו קוחה תפיכא תכרעמ 

ןנוקית תויורשפאו המדא תודיערב םימייק םינבמ לש םתודימע תקידב
שחרתת םא ןחבמב ודמעי אלש םיבר םינבמ םימייק לארשיב 
.הקזח המדא תדיער
ונבנ אלש םינבמו םינקתה ולבקתנש ינפל ונבנש םינבמ 
האצותכ ןהו היינבב תונלשרמ האצותכ ןה ,םינקתה תוארוהל םאתהב
םידקומל םיבורקה םירוזאב דחוימב בצמה רומח .יוקל ןונכתמ
.ןדריה עקב ךרואל המדא תודיער לש םיירשפא
השחרתהש המדאה תדיער רחאל ,ריהזה ןוינכטהמ קילג 'פורפ 
רקס ומייקי אלש דעו םינבמ רקס ומייק םרט לארשיבש ,1995 רבמבונב
ידכ לועפל שיו םינכוסמ םה םינבמ המכ ךירעהל היהי רשפא יא הזכש
.[23.11.95 ,"ץראה"] םקזחל
תימסייס תודימע תקידבל םהילא סחייתהל שיש םינוירטירק 
,םישישה תונש ירחא וא ינפל הנבמה לש ונונכת דעומ (א :הנבמ לש
תודיער ינפמ הדימע היינבל ןקתה שומישל סנכוהו עבקנש ינפל רמולכ
לש עוציבהו ןונכתה ןמזב המיאתמ החגשה התייה םאה (ב ;המדא
.הנבמה

ומושייב תויעבו תימסיס-א היינבל ילארשיה ןקתב תויעב
.(םינש -5ל תחא תוחפל) םינקתה לש ףטוש ןוכדע 
הניחבמ תינכתה לע שגדה םשומ ץראב תיטרפה היינבב 
.רשפאש ןכיה ךוסחל ןוצר שי .תינוטקטיכרא
קלחו -2%-4%ב היינבה תא תרקיימ ןקתה יפ-לע היינבה 
תא תונבלו בשחל שרוד קוחהש תורמל ךוסחל םיפידעמ םינלבקהמ
.המדא תודיער ינפב תודימעל ןיינבה
םע תומוקה יבר םה תונערופל רתויב םידעוימה םינבמה 
ונבנ אל וא םינבנ םניא תובורק םיתעל רשא תוחותפ םידומע תומוק
.ןקתה יפ-לע
הנבמה יפואו עקרקה יאנת תא ןובשחב חקול ןוכנ ןונכת 
.שדחמ םעפ לכב
תמא ןמזב עקרקה תוגהנתה יבגל ימוקמ ןויסינב רסוח 
אל תואיצמבו ןכתייש תורעשה לע ססובמ ןונכתה לכש ךכל תמרוג
.-1995ב המדאה תדיער רחאל ררבתנש יפכ ,תונוכנכ הנלגתת

קוחה תפיכאב תויעב
לש בייחמ ךילה תעיבק רבדב הלשממה תוטלחה ומשוי אל 1993 ףוס דע
תודיערב הדימעה היינבה ןקת תפיכאל יעצמאכ היינב תוינכת תרוקיב
.ןקתה תפיכא םוחתב שעמה רסוח וניעב רתונו המדא
אל ןהיתוצלמהש וא םתדובע תא ומייס אל אשונב ונמתנש תודעו
.המדא תודיערל תוכרעהה הרפוש אל ןכ ומכ .ולבקתה
רבכ תבכושה קוח תעצה םושייב אוה קילג 'פורפ ירבד יפל ןורתפה
םיירוביצה םינבמה לכ תיינב לע היפל ,םינפה דרשמב םייתנש
תודיערל םיחמומו םייולת יתלב םינבמ יסדנהמ וחקפי םייטרפהו
תא תוליעיב ףוכאל ולכויש םיינוציח םיפיקשמכ ושמשי םה .המדא
חוקיפש ינפמ .המדא תודיערב םינבמ תודימעל ילארשיה ןקתה תוארוה
.בצמה תא תונשל לוכי וניא היינבה רחאל השענש

:םה ועצוב אלו אשונב הלשממה הלביקש תופסונ תוטלחה

ןמזב ועגפייש יוכיס שיש םישיגר םינקתמ תמישר הנכוה אל 
.המדא תדיער
הנבמה תזוזת ינייפאמ תא םימשורה הצואת ידמ ונקתוה םרט 
תמייק םהבש םירוזאב תומוק יבר םינבמב ,ימסייס עוריא תעב
.תוקזח המדא תודיערל תוריבסה
םירוזאב המדא תדיער ינוכיס לע םיריקסת ונכוה םרט 
ןוסאל איבהל לולע םהל קזנש םישיגר םילעפמ תמקהל םידעוימה
.ימואל
הלשממה הלביקש תוטלחה תורמלש רמאו םכיס תרוקיבה ח"וד 
ןיא היינב ינקת םיפכאנ אלש איה האצותהו בכעתמ םמושיי ,אשונב
לש התושחרתה םע דדומתהל ידכ הלשממה ידרשמ לש המיאתמ תוכרעה
.שוכרל קזנהו םיעגפנה ףקה תא ןיטקהלו המדא תדיער

תדיער תובקעב המדא תדיערל לארשי לש תונכומל םיחמומ תוסחייתה
היקרוטב המדאה
המדא תדיער הנש 50 ךות ץראב היופצ  (24.8.99) "ץראה"
ןוכמה שאר ,אריפש יבא ר"ד ןייצמ ,רטכיר םלוסב 7.5 לש המצועב
.לארשיב תולודגה םירעה שולשב עגפתש המדא תדיער ,יגולומסיסה
הפיח רוזא .למרכה רבשבו ןדריה תעקבב :םה היופצה הדיערה ידקומ
.םיליעפ םירבש תוכרעמ ינשל ךומס בשוי ןכש ,הובג ןוכיסב יוצמ
תוטטומתהל םורגל הלולע הפיח רוזאב המדא תדיער םירקוח תכרעהל
םירוגמ ינבמו םייתיישעת םילעפמ ןכסיש רבד ,עקרקה תיתשת
עקרקה ובש ןולובז קמע רוזאב איה רתויב הרומחה הנכסה 
.(23.8.99 ,"ץראה") היישעת ילעפמ לש זוכיר וב שיו השיגר
תקידב יבגל ,ומשוי אל ןיידע -1993ב הלשממה הלביקש תוצלמהה
.םיירשפא םיקזנ תכרעהו היינבה ינקת תפיכא ,םינבמה תודימע
ויהיש ךכ ,םישדח םיניינב תיינב לע תקפסמ תרוקיבו הרקב ןיא
.המדא תודיער ינפב םידימע
רובעל הלולעש עקרק תיתשת לע םייוצמ םויכ לארשיב םיבר םינבמ
ר"ד) תליא ץרפמבו ףוחה רושימב רקיעב  תולזנתה יכילהת
.(23.8.99 ,"ץראה" ,יגולואיגה ןוכמהמ ןמייה לאירוא
ינבמב קוזיחהו הקידבה יצמאמ ברימ תא עיקשהל םיצילממ םיחמומה
ידכ (תפצב םילוחה תיב ומכ) הובג ןוכיסב םיאצמנ רשא רוביצ
.(23.8.99 ,"ץראה") שפנב תודבא תיחפהל
המדא תודיערל חווט תרצק העתרה ךרעמ תמקה לע םיצילממ םיגולואיגה
רשפאמש ןפיבו ב"הראב תונורחאה םינשב ומקוהש םיכרעמל המודב
םיחטבמ םוקמל עיגהל םישנאל תורשפאמש תוינש 30 לש חווטב הארתה
תכרעמ תמקה  תובכר תעיסנ רוצעלו למשח ,זג תוכרעמ קתנלו
.(23.899 ,"ץראה") הנחבנ אל דוע התוליעי ןכש תקולחמב היונש וזכ
ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח