:ןוכיתה חרזמה אשונב טנרטניאב םיצלמומ םירתא

www.amalnet.k12.il/meida/geog/
.ןוכיתה חרזמה תונידמ לע תירבעב הריקס ןתונ .למע תשר לש רתאה
רתאב דחוימב םיבוט .עדימ ףיסומו תובורק םיתעל ןכדעתמ רתאה
.םיאשונ םתואב םיפסונ םירתאל םירושיקה

www.worldbank.org.html
תונידמ לש ילכלכ ליפורפ גיצמ .תילגנאב ימלועה קנבה לש רתא
ימלועה קנבהש םיטקיורפ לע עדימ ןתונ ת"הזמה תונידמ ללוכ םלועה
ימינפ שופיח עונמ תרזעב לעופ .שמתשמל יתודידי .ףסכ םהב עיקשמ
.תונידמ תומש יפ-לע

www.odci.gov/cia/publications/factbook/eg.html
תונידמ לש יטילופו ילכלכ ליפורפ גיצמ .תילגנאב CIA-ה לש רתא
יפ לע ימינפ ושפיח עונמ תרזעב לעופ .ת"הזמה תונידמ ללוכ םלועה
.תונידמה תומש

www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/contents.html
בצמה לע ריצקת ןתונ .תילגנאב תיאקירמאה היגרנאה תושר לש רתאה
עונמב דיוצמ .םהלש היגרנאה קשמ לע הבחרה םע תונידמה לש ילכלכה
.תונידמ תומש יפ לע ימינפ שופיח

www.cet.ac.il/geography.asp
לכ תא ללוכ .הידפולקיצנא לש טמרופב יונב .תירבעב ח"טמ לש רתא
אל .רחא עסמ ןיזגמל ח"טמ ןיב ףותישב חתופמ רתאה .ת"הזמה תונידמ
.םירושיק וב ןיא ןכ ומכ .וב ןתינה עדימה ןכדועמ הנש וזיאל רורב


ופוסבש ליעלד םירתאה ןמ דחאל עיגהל םיחילצמ םכניאו הדימב :הרעה
html. תא תבותכה ןמ דירוהל שי html.


ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח