לילגב ףונו םדא - רויסל העצה

םייסיפ םיאשונ לש בוליש .ילנויגר שגדב לילגל םיימוי לש רויס
ב"י-א"י תותיכל עצומ רויסה .תונוש הייסולכוא תוצובק םע םישגפמו
.דחוימב יתייווח אוה רויסה .לארשי-ץרא לש הדיחיה תא תודמולה
לילג הדש רפס-תיב ,עבטה תנגהל הרבחה םע םואתב ךרענ רויסה
.ןוילע
רבודמש שיגדהל) םיסונמו םירגוב םיכירדמ לע םכסלו שארמ םאתל שי
.(תדחוימ הצובקב
תופמב םידימלתה תא דייצל ןכו לויטה ינפל הנכה ךורעל יוצר
.רוזאה

:ןושאר םוי
.ןופצ ןוויכל זכרמה רוזאמ האיצי

:הנושאר הנחת
בשוימ רוזא בלב םישישה תונשב התנבנש ריע  לאימרכ ריעה
.םייברע םירפכב
 םרכה תיב תעקב םוקימה לע רבסה ,ריעב רצק רויס
.ןותחת לילגל ןוילע לילג ןיב יעבט לובג

תויתביבס תומליד ;םיקתעהה קוצמ לע רבסה :םישרוח הפצמל היילע
.שיבכה תלילסב תורושקה

:הינש הנחת
לילגה לש יסיפה הנבמה רבסהו תיפצת  םישרוח הפצמ
.ןותחתה
.לילגה דוהיי  םיפצמה תינכת לע רבסה

:תישילש הנחת
ןלבס יבנ תיזורדה הדעל שודקה רתאב רוקיב  שפרוח רפכה
.הדוחייו הדעה לע רפסיש יזורד תד שיא םע השיגפו
הירנ תוניע ,ןרומ לחנ ,םתוח ןיעל הדירי שפרוחמ

.תפצב ןימינב די תיינסכאב וא ןורימ רה הדש רפס-תיבב הניל

:תצלמומ הליל תוליעפ
העיסנ וא .םיימוקמה דחא םע שגפמו הינחיר יסקר'צה רפכל העיסנ
ךרד תומאותמ תושיגפה) תינורמה הדעה גיצנ םע שגפמל בלח שוגל
.(םיכירדמה

:ינש םוי
.רוזא לש יתלזב-יתמרה הנבמה לע שגד  ןותלד תמרל היילע
תועפות לע שגד  המלע תרעמל םשמו רתיבא רהל היילע
.לילגב תויטסרק
הסינכה .דחוימ רושיאב ךרוצ שי המלע תרעמל הסינכלש ןייצל שי
אוהש הרעמה חתפב תופצל ןתינ ןכלו םילבחב תולשלתשהב הכורכ הרעמל
חטשלו הלוחה תרומשל תדרל הילא סנכיהל םוקמבו דחוימב םישרמ
הפצה לומ רבעב שוביי לש תירוטסיהה תולשלתשהב דקמתהל שדחמ ףצוהש
.םויכ
.זכרמל הרזח  הכשחה תדר םע
ןולעה תליחתל הרזחףועמ תכרעמל הרזח