ינופצה בטוקהו הקיטרטנא

ינופצה בטוקה YAHOO

הקיטקראטנא YAHOO

דנליז וינב הקיטקרטנא לע ימואלניבה עדימה זכרמ

ינופצה בטוקהמו הקיטקרטנאמ םייח םירודיש

?גלש םירמוא ךיא
םייחה טיאוניאה ינב לש תופשב חרקו גלש רואיתל תושמשמה םילימה
הדנקו תירבה תוצרא לש םייטקראה םירוזיאבףועמ תכרעמל הרזח