היסא

רורטב תיאקירמאה המחלמהו ןאטסינגפא
2001 ויתס יעורא תובקעב תושדחו עדימ ,תורוקמ ףד

היסא לש תופמ

היסא YAHOO

םילייטמל ןיס

ןפי
ןפי-לארשי רחסמה תכשלו תודידיל הדוגאה תועצמאב ןכוהש רתא
לע חוקיפה - תוברתהו ךוניחה דרשמו לארשיב ןפי תורירגש ףותישב
רודמ ללוכ ,םינוש םימוחתב בר עדימ שי רתאב .היפרגואיגה תארוה
י'גופ רה לע םישיקמ םא וילא עיגהל רשפאש ,היפרגואיגל דחוימ
תבותכל תורישי םיכלוה וא ,הפמב
http://www.japangeo.org.il/geog.htm

21-ה האמה ירעשב ןפי
רפס - ינבל ןושמש ר"ד לש ורפס לע אובמ (power point) תגצמ
.עיפוהל דמועש ןאפי לע שדח דומיל
.דומיל ירפס רושיאל הדיחיב רושיא תלבק לש ךילהב אצמנ רפסה
.םירומה לש םשומישל תגצמה תא דימעמ ינבל ןושמש ר"ד

םילייטמל ןפי

םילייטמל היסא םורד

הילוגנומםירומ וניכהש הדימל ירמוח

ורפו ןאטסחזק - דמלנ אלש ץרא לבח
2002 תורגב תארקל ,רטוח השמ ןיכה

ןאטסחזק - דמלנ אלש ץרא לבח
2002 תורגב תארקל ,דדח םירמ הניכה

הניארקוא - דמלנ אלש ץרא לבח
2002 תורגב תארקל ,דדח םירמ הניכה

תידוהה תשביה תת לע - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תארקל םרוטשנזור ילינו גרבנזור הנליא וניכה
גרבנזור הנליא םע רישי רשקל


האירוק לע - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תארקל ןייטשניבור יתא הניכה
ןייטשניבור יתא םע רישי רשקל


רטוח השמ לש הסריגה - האירוק - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תניחב תארקל ,רטוח השמ ןיכה
רטוח השמ םע רישי רשקל


היסא חרזמ םורד - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תארקל ,ןמכורב הנולא הניכה
ןמכורב הנולא םע רישי רשקלףועמ תכרעמל הרזח