םיסלטא

לכב םירוזאו תושבי ,תוצרא לש תופמ ליכמה ימלוע סלטא
ב"א רדס יפ לע ןגרואמ ,םלועה

יפרגואיגה םוקימה לע עדימ ךל ןתיי :יפרגואיגה תומשה תרש
(תירבה תוצראב רקיעב) םהיתומש יפ לע ,תומוקמ לש

יפ לע , םירוזא לש תופמ לבקל רשפאמה יביטקארטניא סלטא
השירד

םינוש תומוקמ לש ןייוול ימוליצ ליכמה יביטקארטניא סלטא
וללה םירוזאה לש תוטרופמ תופמ לבקל רשפאמו םלועב

ידממ תלת סלטא
רתאב לבא .קסידה תא שוכרל ךירצ תוידממ תלתה תופמה תא תוארל ליבשב
תורוקמל הינפה ,לדג ללוכה (ב"א רדס יפל רדוסמ) תוצרא לע בר עדימ שי
רדח" רתאב שי ןכ ומכ .םייפרגואיג םיחנומל ןולימו תשרב תופמו עדימ
.םיטקיורפ תריציל דעוימה בחרמו "םירומ

שמשהו ץראה רודכ לש תופמ ףסוא