הינאיקואו הילרטסוא
http://geography.boker.org.il/australia.htm

הינאיקוא YAHOO

היפרגואיגו םילקא

םילייטמל הילרטסוא

הילרטסוא לע ןיסנא
הילרטסוא לע ןיסנאל ןווחמ
ב"סשת ,גרבנזור הנליא החלשו הרביח