ס"שת ןושח 'ז
1999 רבוטקואב 17

תונוילעה תוביטחב היפרגואיגל םירומהו רפסה יתב ילהנמ :לא
היפרגואיגל ר"מפמה :תאמ,בר םולש

ס"שת ץיק - היפרגואיגב תורגבה תוניחב ינולאש .א :ןודינה
ס"שת ץיק - תורגבה תניחב הנבמ .ב


:תורגבה תניחב ינולאש .א

ףרוחב םג םינרטסקאל) ס"שתה ץיקב היפרגטאיגב תורגבה תניחב ינולאשב (א
תפסונ) הריחב תלאש "לארשי ץרא לש היפרגואיגה" קרפב ללכית (א"סשתה
רפסב םירמאמה לע ססבתתש (הז קרפב ליגרכ תועיפומה תולאשה שש לע
תוינכתל ףגאה תאצוהב ,"םיילושו ןיעלג - לארשי לש היפרגואיגב תורומת"
:"תולעמ"ו םידומיל
לארשיב תירפכה תבושייתהב תורומת :רברפל רפכ ןיב יתליהקה בושייה .1
.ןמוינ דוד ,םובלפא האיבל -
.ןנוג םרימע - לארשי ירעב תונוכש לש תונגרבתה .2
.ןייטשנזלפ לאינד - לארשיב עדי תוריתע תוישעת .3
.לקניפ לחר ,רפוס ןונרא - םינושאר םיחקל :לילגב םיפצמה .4
.ץישפיל לאירבג - םיילוש רוזא חותיפל יעצמאכ לילגב השדחה תובשייתהה .5

הריחב תלאש ליעל ורכזוהש םידעומב ללכית "ןוכיתה חרזמה" קרפב (ב
םירמאמה לע ססבתתש ,(הז קרפב ליגרכ תועיפומה תולאשה עברא לע תפסונ)
,"ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב םיקרפ - הלכלכו הרבח ,בושיי"רפסב םיאבה
:"תולעמ"ו םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוהב
.םואבניוו ןיורמ - ןוכיתה חרזמב ויתולבגמו ןוזמה .1
.קרלק סניא ןו'ג - הווהב תינוריע החימצ .2
.ןינוב לקיימ - ןויכתה חרזמה ירע .3
.בוקסלפ יבא - יסרפה ץרפמה רוזאב היצזינרדומה יכילהתב םיחתמ .4
רבליג דג - םיכרד תשרפ לע ירצמה קשמה .5

םישקבתמ םירומה .םינכדועמ םניא ל"נה םירמאמבש םינותנה ןמ קלח (ג
.םידימלתה ינפב םגיצהלו םינכדועמ םינותנבו עדימ תורוקמב ןייעל

םירמאמל ףסונ ,ןוכיתה חרזמה לשו לארשי לש היפרגואיגה תא דמלל ץלמומ (ד
.ליעל ורכזוש םירפסב םיללכנה םירחאה םירמאמה יפ לע םג ,וניוצש

,"ןוכיתה חרזמה"ו "לארשי ץרא" םיקרפב ,ליעל ורכזוהש הריחבה תולאשב (ה
ירפסמ םייטנוולרה םיאשונל ןהו וניוצש םירמאמל ןה תוסחייתה ןכתית
הייסולכואה תוצצופתה" לע רמאמה ןיב בוליש ןכתיי :אמגודל .םילבוקמה דומילה
לש ורפסב ול ליבקמב רמוחה ןיבל (וז הנשב עיפומ וניאש) "םיירצמב
."ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב תורומת" ,רפוס ןונרא


:תורגבה תניחב הנבמ .ב
,תורגבה תוניחב ןוגראב יוניש לוחי אל ס"שת ל"הנשבש רשה תטלחה תובקעב
ומייקתי וללהו היפרגואיגב תורגבה תניחב הנבמב םייוניש ס"שתב ולוחי אל
:ןלהלדכ תנוכתמב רבעבכ

.(ל"חי 5 -לו ל"חי 3 -ל ) ןוכית חרזמו לארשי ץרא :הבוח יאשונ

לבח וא םיאשונ 2 וא םילבח 2 הריחבל הבוחה יאשונל ףסונב :ל"חי 3 -ל
:מ"רה ןיבמ אשונו
:םילבח
תירבה תוצרא .1
.תיתיישעת רתבה תירבה תוצרא .2
.הפוריא ברעמ .3
.(ישילשה םלועה) חתפתמה םלועה .4
לבח תא וא 1 לבח תא רוחבל ןחבנה יאשר 2 -ו 1 םילבחה ןיבמ :הרעה
.(םהינש תא אלו) 2

:םיאשונ
םיינוריע םיבושי .1
תילכלכ היפרגואיג .2
היגולואיג .3
היגולופרומואיג .4
ריוואה גזמו םילקאה .5


וא םיאשונ 2 וא םילבל 2 -ב ונחביי הבוחה יאשונל ףסונב :ל"חי 5 -ל
םילבחה תמישר פ"ע ל"חי 3 תינכתבש ולא לע (4 כ"הס) םיפסונ אשונו לבח
.ל"נה םיאשונהו

הניחבה תינכתב ללכנ אלש לבח - (ןוכית חרזמו י"אל ףסונב) הבוח אשונ
.(Unseen)

הכרבב

רגרבניה קחצי
היפרגואיגה תארוה לע זכרמ חקפמףועמ תכרעמל הרזח