א"סשת - תנוכתמ תוניחבו תורגב תוניחב

תובקעב היפרגואיגל םירומ ובתכש םירמוח הז ףדב םימסרפמ ונא
.א"סשת תורגבל הדימלה דוקימ םוסריפ
םירומה םורופב םייקתמ םיפסונ םיאשונ לעו הלא םירמוח לע ןויד
םיניינועמה - (םירומה תשר לש ישארה ףדהמ הסינכ) היפרגואיגל
.םהלשמ םורתלו ןוידל ףרטצהל םינמזומ
לש ןוידה תצובק תרגסמב ינורטקלא ראודב ןויד םייקתמ - ןכ ומכ
ןוידה תצובקל ףרטצהל םיניינועמה םירומ .היפרגואיגל םירומה
תבותכל ינורטקלא ראוד חולשל םישקבתמ
hannah@boker.org.il

(הדימלה דוקימ) א"סשת תורגבה תוניחב לע עדימ
22.5.2001 ב תורגבה תניחב תארקל הדימלה דוקימ
.תוברתהו ךוניחה דרשמ לש רתאב PDF ץבוק

שי - Acrobat Reader תנכות תא דירוהל ךרוצ שי ץבוקה תאירקל
.רתאב הינפה

א"סשת - היפרגואיגב תודגבל הדימלה דוקימ
Acrobat reader ידי לע האירקל חתפנ ץבוקה .PDF ץבוק


רטוח השמ - הדימלה דוקימ לע תורעהו חותינ
22.3.2001 - ןירצקמ רטוח השמ לש תורעהו חותינ
לש םורופבו םירומה לש ןוידה תצובקב ןוידל םירומה תא ןימזמ השמ
.היפרגואיגל םירומה תשר
תונווכמ תולאשו (2001 יאמ) דוקימה לע ('ג הסריג) ץפושמ חותינ
רטוח השמ םע רישי רשקל


גרבנזור הנליא - הדימלה דוקימ לע תורעהו חותינ
דוקימה לש חותינ ןכו הניחבה תארקל תויחנה ללוכה דימלתל ףד
24.3.2001 ,הניחבל הנכהה תארקל תויחנהו
ןוכיתה חרזמהו לארשי ץרא - הינש תנוכתמ תניחב
הנליא םע רישי רשקל


תיאשונו תירוזא היפרגואיג אשונב 'בי התיכ ידימלתל תמכסמ הניחב
27.3.2001 ,וידימלתל ןירצקמ רטוח השמ ןיכהו בתכש הניחב
השמ םע רישי רשקל


(חתפתמ םלועו תירבה תוצרא) תילבח היפרגואיגב תנוכתמ תניחב
(תילכלכ היפרגואיגו םיינוריע םיבושי) תיאשונ היפרגואיגבו

תנוכתמה תניחבל תובושת לש םגד
א"סשת תורגב תארקל ,ןמכורב הנולא הניכה
הנולא םע רישי רשקל


םירומה תנדסמ תולאש
27.3.2001 ב המייקתהש םירומ תנדסב ורבוחש תנוכתמ תוניחבל תולאש
.רביירש תינגדו גינפ הילד תייחנהב
ץרא לש היפרגואיגו תירבה תוצרא לש היפרגואיג םיאשונב תולאשה
לארשי


םירומה תנדסמ תולאש דוע
ב המייקתהש םירומה תנדסב ורבוחש תנוכתמ תוניחהל תולאש
.רביירש תינגדו גינפ הילד תייחנהב 27.3.2001
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב תוקסוע הז ץבוקב תולאשה
.תילכלכ היפרגואיגבו


האירוק לע ןיסנא תניחב
ןייטשניבור יתא הרביחש האירוק לע ןיסנא תניחב
ןייטשניבור יתא םע רישי רשקל


האירוק לע ןיסנאל רטוח לש הסריגה
יתא לש ןחבמה תובקעב ,רטוח השמ רביחש האירוק לע ןיסנא ןחבמ
ןייטשניבור

היסא חרזמ םורד לע ןיסנא תניחב
ןמכורב הנולא הרביח

הקירמא זכרמ לע ןיסנא תניחב
ןמכורב הנולא הרביח

םיילשורי ,ריאוב ס"יב ,סוקרמ הואנ הרביח ,תנוכתמ תניחב
הואנ םע רישי רשקל

ילינו גרבנזור הנליא ורביחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניחב
םורטשנזור
גרבנזור הנליא םע רישי רשקל
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג -'א קלח
'א קלחל ןובושת
תיאשונ היפרגואיגו תילבח היפרגואיג -'ב קלח
'ב קלחל ןובושת
(תידוהה תשביה תת) דמלנ אלש ץרא לבח


יאקרב ןועדגו ינורהא ילר ורביחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניתב
ילר םע רישי רשקל
ל"חי 5 לש ףקיהב תנוכתמ תניחב
הדנק - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח


הדש ילינו ןגד הבינ ורבחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניחב
הדש ילינ םע רישי רשקל
ל"חי 5 לש ףקיהב תנוכתמ תניחב
(ןובושת לש םגד ללוכ) הניטנגרא - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח

רובת-םיקמע רפסה תיבמ ,א"סשת ץיק ,תנוכתמ תניתב
רצנימ רירפצ חלשו רביח
רצנימ רירפצ םע רישי רשקל

תנוכתמ תניחב ךותמ ,היגולואיגב תולאש
הרופצ תנפלוא ,גינפ הילד הרביח
הילד םע רישי רשקל

תנוכתמ ןחבמ םורט ,םכסמ ןחבמ
קרב הרש הרביח
קרב הרש םע רישי רשקל


,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ רביח ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ ןחבמ
ןירצק
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,'א קלח
תיאשונ היפרגואיגו תילבח היפרגואיג ,'ב קלח
ןחבמל תובושת םגד


חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תנוכתמ ןחבמ
ןוכיתה
ידע הגנ הרביח
הגנ םע רישי רשקל


הקסלאב חותיפו הביבסה שומיש תויעב אשונב תיחנומ הדובע
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


וגאקיש ריעה ינייפאמ לע תיחנומ הדימלל תויחנה
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


לגוטרופו דרפס אשונה םוכיסל הדובע יפד
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


לש ג"גו לארשחי ץרא לש ג"ג) תנוכתמ תניחבל הנכהו םוכיס ףד
(ןוכיתה חרזמה
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ רביח


לארשי ץרא םילקא לע םוכיס
רביירש תינגד הניכה
תינגד םע רישי רשקל


םירמוחב ונלוכ םע קלחתהל םינמזומ היפרגואיגל םירומה תליהק ירבח
.דועו אמגודל תולאש ,תנוכתמ תוניחב ,הדימלה דוקימ לש חותינ -

הנח לא ינורטקלא ראודב וריבעה אנא םירמוחה תאףועמ תכרעמל הרזח