תומדוק םינש - תנוכתמו תורגב תוניחבהנכהב הז ףד

םיבורקה םימיב ןאכ עיפוי עדימףועמ תכרעמל הרזח