תורגב תוניחב לש םינולאש ףסוא
ןתינש ,טאבורקא תנכות תועצמאב האירקלו הדרוהל םינתינה .pdf טאמרופ םיצבקב םה םיאבה םינולאשה
.דבלב האירק תרשפאמה - טנרטניאהמ ,םולשת אלל דירוהל
.םהש ומכ הספדהל וא האירקל םינתינ םה
תמיוסמ הלאש לשמל) םיצבקהמ םיקלח רוזגל וא קיתעהל תורשפא ןיא תוליגרה םילילמתה דוביע תונכותב
.(חפסנמ הנומת וא ןולאש ךותמ
.הכירעו הביתכ םג תרשפאמה - טבורקא תנכת תא שוכרל שי תאז תושעל ידכ


2001 ,א"סשת ץיק תוניחב
(םינרטסקא) 2002 ,ב"סשת ףרוח תוניחב
(םינרטסקא) 2002 ,ב"סשת ףרוח תוניחב
29, 70,80 'סמ ןולאש ,ל"חי 3