היגולורואטמו םילקא

ןופייט תפוס לש ןפוד תואצוי תונומת יתש
תחא הנומת
הינש הנומת

(ךויח םע) רחא גוסמ תיגולורואטמ הנחת
רחא גוסמ תיגולורואטמ הנחת לש םוליצ
ריואה גזמ תא תוזחל ,תכייוחמ ,תרחא ךרד
גזמ יוזיח לע ןוידל חיתפב וא םיחקאה אשונל החיתפ רועישל םיאתמ
ריוא

לארשיב ריוא גזמ לעו םילקא לע
אשונב םיקסועה םירתאל הינפה

2001 לירפאב 30 ,קבא תפוסב ביבא לת לש םיימשה לש תונומת

2001 יאמב 1 ,הדוהי רבדמב תונופטש לש תונומת

2001 יאמב 1 ,הדוהי רבדמב תונופטש לש תונומת
תוגורע לחנ לע רשגה תוטטומתה

(תילגנא) ףרגומילק תארוהל רועיש ךרעמ
:(םינוכיתלו םייניב תוביטחל) רועישה תא ןיכה
Sean S. Gholson
Geography Teacher
South Dakota Geography Alliance Member
Douglas High School
Box Elder, South Dakota

עדימ ףד תנכהל תויחנה - ןוזואב רוחה
רוחה לע עדימ רגאמל עדימ טירפ תנכהל תויחנה חלש רטוח השמ
ןוזואב

ריוא גזמ טקיורפ
-המ ,םייעובש ךשמב םויל תחא ,תויפצת תכירע ללוכש ימואלניב טקיורפ
תועצמאב עדימ רגאמל ופרטצי תויפצתה 2000. ראורבפב 11 -ה דעו ראוניב 31
.תותיכה לכ ידימלתל םיאתמ טקיורפה .ינורטקלא ראוד
.הרבעש הנשב רבטצהש עדימב םש ןייעל ןתינו טקיורפה לע םירבסה שי רתאב

חטמ - םי חור

תינונס היגולרואטמ

םלועה לכמ םייגולורואטמ ןיול ימוליצ לש םירתאל הינפה

םירופיצ

תויגולורואטמ תודידמו היגולורואטמ לע טקיורפ - היגולורואטמ
"תינונס" תיבמ

תורשעל תוינפב ןכו םלועב םיבר תומוקממ תיזחת ליכמה רתא
,ראדרו ןיול ימוליצ) ריוא גזמבו םילקאב םיקסועה םירתא
(תונכותו תוימילקא תופמ ,םילקאל תוידועיי תומלצמ

ריוא גזמ תועפות לש תונומת

GOES טקיורפ


תורשפא םע הרעס לש לוקו היצמינא ,הנומת לש המגדה - הרעס
.הרעסה תמצעב הטילש לש

"תינונס" תיבמ ,יצמוח םשג לע ידומיל טקיורפ - "יצמוח םשג"

"וינינ לא" תעפות לע םירושיקו עדימ רגאמ

לארשיל ריוא גזמ תיזחת

"םינקירוה ידייצ"
תויפיצפס תופוסל תוסחיתה ללוכ ,םינקירוה לע םירבסה ליכמ רתאה
םירבסהו ואידיו יטרס םע ןקירוה ךותל "תילאוטריו הסיט" ןכו
.םיטרופמ

:(!קיידל בושח :וא) עדמב םיגשומ לש תועטומ תוסיפת לע
היגולורואטמב
םיננע לע
םשג לע
ץראה רודכ תוממחתהו הממחה טקפא לע
סילוירוק חכ לע


:םלועב םינוש תומוקממ ריוא גזמ תיזחת
םלועב םירע 3,600 ב ריוואה גזמ לע עדימ WHEATHER POST

CNN WEATHER

YAHOO WEATHER

THE WEATHER CHANNELףועמ תכרעמל הרזח