קבא תפוס ןמזב לארשי ימש תונומת
םיירהצב ,2001 לירפאב 30ביבא לתב םימשה


םיבוהצ םימש


םיבוהצ םימש לש הנומת דועףועמ תכרעמל הרזח