תוידפולקיצנא


ץעיו עדימ (a

ןושארה ףלאה םוכיסל

.הקינטירב הידפולקיצנא לש רתאה

CIA ה לש לודגה תודבועה רפס

יפ לע םירתאל תוינפה לש םוצע רגאמ "היפרגואיגה םלוע"
תירבה תוצראב ןוכית רפס תיבב הרומ ידי לע ןכוה ,םיאשונ

היפרגואיג - הלודגה ילאוטריוה היירפסה

םיאשונ יפל ןיוממ ,היפרגואיגב תוינפהו םירושיק רגאמ

National Geographic

םימוחתב םיחמומל תולאש תונפהל רשפאמה רתא Ask an Expert
ינורטקלא ראוד תועצמאב םינושםייטסיסטס םינותנ
(תירבעב) לארשיל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רתא

תירבה תוצראב ןיסולכואה םשרממ

םלועה לכמ ,םינוש םינותנ םיליכמה םירתאל תוינפה


תע יבתכ
,היפרגואיגב םירמאמ CURRENT GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS
יקוולימ תטיסרבינוא לש םוסרפ

New Scientist

(תירבע) רחא עסמ

(תירבע) םירבדה עבט

(תירבע) היגולונכטו עדמל תע בתכ 2000 טעמכ

(תירבע) הבושייו לארשי ץרא תודלותל תע בתכ "הרדתק"

(תירבע) הביבסה תוכיאל דרשמה ןוחרי - הרפסויבה

(תירבע) תוביבס

(תירבע) היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואילילג

(תירבע) לכל יעדמ ןותיע - עדמ

(תירבע) עבטה תנגהל הרבחה לש תעה בתכ - ץראו עבט

בבוסהו םדאה רקחל הרבחה לש לע בתכ - (תירבע) "םירבדה עבט"

םילייטמל םיכירדמ (d
םלועב תומוקמ לע עדימ רגאמ - ילאוטריוה רייתה

םילייטמל רתאה LONELY PLANETףועמ תכרעמל הרזח