הדוהי רבדמב תונופטשמ תונומת
2001 יאמב 1

םילשורימ ןוטיב םרוי ידי לע ומלוצ תונומתה
ותובידאב ןאכ תואבומו

אלמ לדוגב התוא תוארל ידכ הנומתה לע שקה

ףועמ תכרעמל הרזח