הדוהי רבדמב תונופטשמ תונומת
2001 יאמב 1
תוגורע לחנ לע (ונממ ראשנש המ) רשגה

םילשורימ ןוטיב םרוי ידי לע ומלוצ תונומתה
ותובידאב ןאכ תואבומו


אלמ לדוגב התוא תוארל ידכ הנומתה לע שקהףועמ תכרעמל הרזח