היפרגואיג תארוהל בשחמ יקחשמ

SIMCITY

.ירבעה יטיס-םיס רתא
.דועו החישו ןוידל םימורופ ,הדובע תונכות ,הדרוהל םיניינב ,תירבעב םירבסה וב שי