היצזילאבולגו םיילאבולג םיכילהת

םלועה תרפ
חלשש דקש ךורבל הדות

ילאבולג טבמב תויתביבס תויעב
רגניטא היל ר"ד
תיתביבס תוגיהנמלו הבישחל לשה זכרמ
29.6.2003 ,תומלתשהב האצרה התווילש תגצמ

הישעתב היצזילאבולג
םייברג תוישעת אתלד ,בגר ימע
30.6.2003 ,תומלתשהב האצרה התווילש תגצמ

ישילשה םלועה לש היפרגואיג

ישילשה םלועב תואלקח
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

ישילשה םלועה תונידמו ןושארה םלועה תונידמ ןיב האוושה תלבט
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

תורגבל רמוחה זוכיר - ישילשה פלועה לש היפרגואיג
2003 קרב הרש החלשו הניכה

ישילשה םלועב רויע
2003 גרבנזור הנליא החלשו הניכה

תוכרעמבו רפכב ולחש םייונישה - ישילשה םלועב תיתרוסמה תואלקחה
.תירפכ תוחתפתהמ האצותכ תואלקחה
החלשו הניכה ,תורגבה תניחב תארקל הדובעו דומיל יפדו םימוכיס
גרבנזור הנליא


תוכרעמבו רפכב ולחש םייונישה - ישילשה םלועב תיתרוסמה תואלקחה
.תירפכ תוחתפתהמ האצותכ תואלקחה
החלשו הניכה ,תורגבה תניחב תארקל הדובעו דומיל יפדו םימוכיס
גרבנזור הנליא


תוחתופמה תונידמה ןיב תולת יסחי- םיימואלניב ןילמוג ירשק
תוחתפתמל
החלשו הניכה ,תורגבה תניחב תארקל הדובעו דומיל יפדו םימוכיס
גרבנזור הנליא

תוילאינולוק תועפשה ,םינייפאמ ,הרדגה
החלשו הניכה ,תורגבה תניחב תארקל הדובעו דומיל יפדו םימוכיס
גרבנזור הנליא

היסולכוא
החלשו הניכה ,תורגבה תניחב תארקל הדובעו דומיל יפדו םימוכיס
גרבנזור הנליא

ישילשה םלועה לש היפרגואיגה לע ןחוב
ישילשה םלועה לש היפרגואיגה לע ןחובל ןווחמ
גרבנזור הנליא החלשו הניכהר ו י ע ו ם י ר ע

ןילופורטמ ריע לע
2003 ,ץכ הנליא החלשו הניכה

1992 תורגב תניחבמ הלאש חותינ ,(ןיוול ירע) תב ירע לע
2003 ,ץכ הנליא החלשו הניכה


תירואית ,רלטסירק לש םייזכרמה תומוקמה תרות) היפרגואיגב םילדומ
יתרזגה םגדה ,סגרב לש ילגעמה םגדה ,ןנית-ןופ לש עקרקה ישומיש
(דועו טיוה לש
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

םלועב תושדח םירע
םוכיס
בילטוג םירמ ידי לע חלשנו ןכוהתילכלכ היפרגואיג

םירוטקס יפל ,םדאה לש ותוקסעתה ימוחת
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

םוכיס - םייסיסב תונוזמ לודיג
2003 ,רנרב ליג חלשו ןיכה

םיירקיעה םייאלקחה םילודיגה לש תמכסמ תלבט
2003 ,יביבט הפי החלשו הניכה

םייסיסב ןוזמ ילודיג
רכוס ,זרוא ,הטיח לע ריצקת
2003 ,גרבנירג יפיצ החלשו הניכה

תואלקחל רשקהו םלועב בערה ינפ
הדימלו הדובעל ףד
גלפ לכימ החלש

תיריוא הרובחת
2003 ,הדש ילינ החלשו הניכה

הלבוה יעצמא תריחב
2003 ,הדש ילינ החלשו הניכה

הרובחתל אובמ
הרובחת יריחמ אשונב םיפרג חותינ
גלפ לכימ החלש

ןמוקימו תוישעת יגוס לש היפרגואיג
2003 ,ןהכ הגנ החלשו הניכה

הדלפו לזרב תוישעת
2003 דדח םירמ החלשו המכיס

עדי תוריתע תוישעת ,תונוכמ ,השבלהו ליטסקט תוישעת
2003 ,דדח םירמ החלשו המכיס

השבלההו ליטסקטה תיישעת
אשונה תארוהל תגצמ
גלפ לכיממ החלש

היגולואיג

תנשב םייניבה תוביטח ידימלתל היגולואיגב ןודיח - ןואג-ואיג
ד"סשת םידומילה
ןודיחב תופתתשהל הנמזהו רבסה ףד
ןודיחל המשרה ספוט
אמגודל ןולאש

יגולואיג ןמז לע
2003 ,לאירפ רפוע חלשו ןיכה

םיבצחמו םיעלס לע
לעו ,לארשיב םיחיכשה םיעלסה יגוס ,םתורצווהו םיעלס יגוס לע
(םיינגויבו םיימיכ םיעלס ,תוכתמ לא ,תוכתמ) םיבצחמ
shemer@tzuba.org.il,הבוצ ץוביק ,ןד רמש - בתכ

םיעלס לש םיגוס לעו םזינקלוו לע
ב"סשת תנשל הדימלה דוקימ יפל םייטנוולר םירמוח לש םוכיס
ןמלדנג יתסא החלשו הניכה

תינקלוו תוליעפו שעג ירה לע עדימ רגאמ שעג ירה לש םמלוע

שעג ירה
סרוקב היתובוחמ קלחכ ,2002 ץרמב ,הרמכ תירינ הניכה רתאה תא
.יבהז םהרבא ר"ד הצרמה ,היגולואיגל אובמ

סונאיקואה תיעקרק לש הקינוטקטה לע תורוקמ רגאמ


Plate Motion Calculator
תוחולה תעונת לש בצקה תא בשחל תרשפאמה הנכות

ORI - Ocean Research Institute
.ויקוט תטיסרבינוא לש םיסונאיקואה רקחל ןוכמה לש רתאה
םיסונאיקואה לש םירקחמ לע תונומתו עדימ לש לודג רגאמ רתאב
.םינושה תעדהו רקחמה ימוחתב

המדא תודיער לע עדימ רגאמו ןדכועמ עדימ


תוחולה תקינוטקט
רפס תיבמ ,גרבנזור הנליא לש הנחלושמ ,ימצע דומילל םירועיש תרדס
ןורשה דוהב "םירדה"
הנליא םע רישי רשקל
םלועה לש תיגולואיגה הירוטסהה
"תושביה תדידנ" לש הירואיתל תויודע ,ץראה ינפ תווהתה רואית
"תושביה תדידנ" לש הירואיתה
"תוחולה תקינוטקט" לע הירואיתה
ואלפ ,ינאיקוא זכרמ סכר ,החיתמ ירוזיא ,תוחולה תוקחרתה
תומח תודוקנ ,םזיטנגמ
םירה יסכר ,םייא תותשק ,תוחולה תוברקתה תעונת
תוחולה תקינוטקט עקר לע תירבה תוצרא לש היגולואיגה


ה י ג ר נ א - ת ו ר ו ק מ

ברש תובורא
.יתביבס םוהיז אלל םישדחתמ תורוקממ למשח רוצייל תושצשמ
גלפ לכימ החלש ,הז אשונב טנרטניאב םירתאל םירושיק ףסוא

רקיעב ,היגרנא תורוקמב םיקסועה טנרטניא ירתאל םירושיק ףסוא
.םייפולח
גלפ לכימ החלש

םינוש היגרנא תורוקמ ןיב האוושה
היגרנאה יגוסמ דחא לכ לש תונורסחו תונורתי
גלפ לכימ החלש

היגרנא תורוקמ - תילכלכ תוליעפ לש היפרגואיג
/"תילכלכ היפרגואיגב םיקרפ" רפסה ךותמ רמוחה תא זכרמ הז םוכיס
.6,7,8 םיקרפ ,ינש רעש .127-180 'מע ,(4 הרודהמ) רטוח יפר
ירא ןב ינר חלשו םכיס

םיילרנימ היגרנא תורוקמו םלג ירמח
םוכיס
בילטוג םירמ ידי לע חלשנו ןכוה


ם י ל ק א

תוצח שמש תיארינ ךכ
החלשש טסואפ הלאל הדות

ריואה תרוטרפמט
2003 ,דיווס ילא חלשו ןיכה

םילקאה תרותב םיגשומ
בילטוג םירמ החלשו הרידגה